Европейският надзорен механизъм - обща характеристика


Автор: Лиляна Канелова, докторант (ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", Юридически факултет)

Ключови думи: Европейска централна банка, Европейски банков съюз, единен надзорен механизъм, банков надзор, банково регулиране, пруденциален надзор.

Единният надзорен механизъм (ЕНМ) е един от трите основни стълба на Европейският банков съюз (ЕБС), наред с Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) и Единната схема за гарантиране на депозитите. Негова цел е да централизира в Европейската централна банка (ЕЦБ) в пруденциалния надзор над кредитните институции. Основа на ЕНМ е прехвърлянето на европейско равнище на конкретни, ключови надзорни задачи към ЕЦБ, която получва правомощия да упражнява пруденциалния надзор в банковия сектор във всички държави членки на Еврозоната, и в други държави членки, които желаят доброволно да участват. От Единен механизъм за преструктуриране се очаква да създаде централизиран инструмент за прилагане на новите правила за възстановяване и преструктуриране на неплатежоспособните банки и който започна да функционира пълноценно на 1 януари 2016 г. Единната схема за гарантиране на депозитите предвижда унифицирана защитата на вложителите в ЕС. Правната рамка на ЕНМ е изградена на няколко нива: 1) Договора за функциониране на ЕС (ДФЕС), 2) Регламент (ЕС) No. 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на конкретни задачи на Европейската централна банка относно политиките, свързани с пруденциалния надзор на кредитните институти (Регламентът за ЕНМ), 3) Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка от 16 април 2014 г. за създаване на рамката за сътрудничество в единния надзорен механизъм между Европейската централна банка и националните компетентни органи и с определените на национално равнище органи (Рамков регламент за ЕНМ) и 4) регулативния пакет за банковия сектор, приет от ЕБО, 5) правото на ЕС и 6) устройствените актове на ЕЦБ (устава, правилниците за организацията и дейността на отделните органи на ЕЦБ). ЕЦБ е наднационален външноведомствен орган за банков надзор със специализирана компетентност, която се ограничава до контролни и административнонаказателни правомощия. ЕЦБ извършва контрол за законосъобразност - за съответствие с регулаторните изисквания с цел да защита на банковата система, защита на вложителите, разумно опериране и насърчаване и налагане на пазарна дисциплина, осигуряване на ефективна и конкурентна банкова система и адекватно предлагане на банкови услуги. Макар в рамките на ЕНМ правомощията на националните компетентни органи да не се ограничават само до по-малко значимите кредитни институции, на ЕЦБ са възложени крайните и решаващи правомощия за гарантиране на гладкото функциониране на ЕНМ, което отново подчертава единството на цялата надзорна система.

Още статии от този брой


Кодираността на социумите: теория и практика

В статията се анализират теоретическите и практически постулати…

Обща характеристика на одита като юридически контрол

Развитието на одита като форма на юридически контрол е свързано с…

Механизми на регулиране и контрол на банковите сливания и поглъщания

През последните десетилетия процесите на концентрация и централизация…