ИЗГОТВЯНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА НЕФИНАНСОВА ДЕКЛАРАЦИЯ СПОРЕД НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО


Автор: Даниела Георгиева (Международно висше бизнес училище Благоевград)

Ключови думи: нефинансова декларация, предприятия от обществен интерес, съдържание, оповестяване, доклад за дейността

В резултат от приетия в края на 2015 година нов Закон за счетоводството е въведено изискването големите предприятия от обществен интерес да изготвят и публикуват нефинансова декларация. Основна цел на разработката е да се направи сравнителен анализ на текущо приложимата европейска и национална нормативна рамка, засягаща въпросите за структурата, съдържанието и изискванията за публикуване на нефинансовата декларация. Основен обект на изследване в разработката са големите предприятия от обществен интерес, а основен предмет на анализ е нефинансовата декларация.

Още статии от този брой


ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ПРОЦЕС И ЕФЕКТИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ СИСТЕМИ

В статията са разгледани проблеми, свързани с устойчивостта на политическия…

ТЕХНОЛОГИЯ НА КОНТРОЛА ВЪРХУ ПОСЛЕДВАЩИТЕ РАЗХОДИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

В настоящата разработка са изследвани технологичните аспекти на…

КЛЪСТЕРНА ПОЛИТИКА И КЛЪСТЕРНИ ИНИЦИАТИВИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Клъстерите са отличителна характеристика на почти всяка една съвременна…