КЛЪСТЕРНА ПОЛИТИКА И КЛЪСТЕРНИ ИНИЦИАТИВИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Автор: Христо Иванов (Университет за национално и световно стопанство)

Ключови думи: Европейски съюз, клъстери

Клъстерите са отличителна характеристика на почти всяка една съвременна национална и регионална икономика. През последните две десетилетия Европейският съюз насочи усилията си към изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации, към насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика. Клъстерите и тяхното развитие се явяват важен фактор за постигането на поставените цели. Те заемат значимо място както в индустриалната политика на Европейския съюз, така и в регионалната му политика и провежданите научни изследвания. Целта на статията е да се изследва клъстерната политика на Европейския съюз и да се изведат и анализират прилаганите инструменти на равнище Европейски съюз в подкрепа на клъстерното развитие. Прилаганите инструменти са изследвани в двете им основни направления: финансови и нефинасови. Основните изводи са свързани с факта, че прилаганите инициативи на европейско равнище се явяват важен инструмент, който управляващите Европейския съюз следва да продължат да използват, като е необходимо да се предприемат необходимите стъпки към доразвитието и усъвършенстването им.

Още статии от този брой


ИЗГОТВЯНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА НЕФИНАНСОВА ДЕКЛАРАЦИЯ СПОРЕД НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

В резултат от приетия в края на 2015 година нов Закон за счетоводството…

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ПРОЦЕС И ЕФЕКТИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ СИСТЕМИ

В статията са разгледани проблеми, свързани с устойчивостта на политическия…

ТЕХНОЛОГИЯ НА КОНТРОЛА ВЪРХУ ПОСЛЕДВАЩИТЕ РАЗХОДИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

В настоящата разработка са изследвани технологичните аспекти на…