КОМУНИКАЦИИТЕ В ПРОЕКТНИЯ ЕКИП


Автор: гл.ас.д-р Вяра Славянска (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: екип, заседание, комуникации, проект.

 Комуникациите са в основата на проектната дейност – те са неотменна част от процеса на възлагане на задачи, контролиране на тяхното изпълнение, вземане на решения, управление на конфликти и т.н. В зависимост от своето предназначение, проектните комуникации могат да приемат различни форми – формални или неформални, устни или писмени, структурирани или неструктурирани, и да се разпространяват чрез различни канали. Настоящата статия обръща специално внимание на екипните заседания като основен механизъм за обмен на информация в хода на изпълнението, включително инструмент за стартиране, управление и приключване на проекта. Разглеждат се особеностите на междуличностните комуникации при тяхното използване като средство за възлагане на задачи и за упражняване на контрол.

Още статии от този брой


РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Резюме: Регионалната политика на Европейския съюз преминава през…

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДРУЖЕСТВА

Определянето на стойността на публичните дружества е една от основните…

ПО ВЪПРОСА ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ПЕРСОНАЛА ПРИ ОРГАНИЗАЦИОННА ПРОМЯНА

 В настоящата статия подробно се разглежда въпроса за подготовката…