Механизми на регулиране и контрол на банковите сливания и поглъщания


Автор: Румен Руменов Ангелов, докторант (УНСС, Катедра "Финансов контрол")

Ключови думи: сливания, поглъщания, банков сектор, концентрация и централизация на банковия капитал

През последните десетилетия процесите на концентрация и централизация на капитала в банковия сектор рязко се засилиха и станаха значим феномен в обществено-стопанския живот на развитите в икономическо отношение страни. Сливанията и придобиванията като основна форма на проявление на този процес, от една страна са отражение на засилената конкуренция на пазара на банкови продукти и услуги за контрол, а от друга - важен фактор за формирането на новата структура на банковия сектор. В настоящата студия е направен преглед на основните механизми на регулиране и контрол на банковите сливания и поглъщания, както в исторически план, така и като практики в отделни страни и ЕС като цяло.

Още статии от този брой


Кодираността на социумите: теория и практика

В статията се анализират теоретическите и практически постулати…

Европейският надзорен механизъм - обща характеристика

Единният надзорен механизъм (ЕНМ) е един от трите основни стълба на…

Обща характеристика на одита като юридически контрол

Развитието на одита като форма на юридически контрол е свързано с…