МНОЖЕСТВЕНО МОДЕРАТОРНО ВЪВЕЖДАНЕ


Автор: Деян Лазаров (Бургаски свободен универитет)

Ключови думи: множествено въвеждане, модераторен анализ, стохастична регресия, регресионно въвеждане

В настоящото изследване се прави опит да се проучат възможностите за съчетаване на множественото въвеждане с модераторен анализ. Използването на модераторен анализ е с цел да се подобри описанието и моделирането на взаимовръзките между променливите в базата данни. Като основа за анализа се симулира база данни, в която изкуствено са заложени липсващи стойности. Проведения анализ показва предимствата на модераторния подход в съчетание с множествено въвъеждане пред класическия вариант на множествено въвеждане и пред единичните въвеждания като регресионно и стохастично регресионно въвеждане. 

Още статии от този брой


РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Резюме: Регионалната политика на Европейския съюз преминава през…

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДРУЖЕСТВА

Определянето на стойността на публичните дружества е една от основните…

КОМУНИКАЦИИТЕ В ПРОЕКТНИЯ ЕКИП

 Комуникациите са в основата на проектната дейност – те са…