МОДЕЛ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДРУЖЕСТВА


Автор: Минчо Минчев (УНСС)

Ключови думи: публично дружество, оценка, размита логика

Определянето на стойността на публичните дружества е една от основните задачи, стоящи пред финансовите анализатори. От решаването й се определя дали едно дружество е подценено или надценено спрямо текущата си пазарна оценка. Авторския модел за оценка, предложен в настоящата статия, се базира основно на инструментариума на размитата логика. Оценките за стойността на публичните дружества, изготвяни чрез авторския модел, включват както стойностите на финансовите показатели на дружествата, така и мнението на финансовите експерти за тези дружества. Инструментариумът на модела за оценяване от статията включва размита логика, метод на анкетиране и математико-статистически методи на прогнозиране на времеви трендове модели. Предложеният в статията модел е илюстриран чрез оценяване на реалните финансови показатели на публичното дружество „Топливо“ АД. 

Още статии от този брой


РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Резюме: Регионалната политика на Европейския съюз преминава през…

КОМУНИКАЦИИТЕ В ПРОЕКТНИЯ ЕКИП

 Комуникациите са в основата на проектната дейност – те са…

ПО ВЪПРОСА ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ПЕРСОНАЛА ПРИ ОРГАНИЗАЦИОННА ПРОМЯНА

 В настоящата статия подробно се разглежда въпроса за подготовката…