Насоки за подобряване на бизнес среда в подкрепа на устойчиво регионално развитие


Автор: Елка Василева

Ключови думи: бизнес среда, устойчиво развитие, региони, малки и средни предприятия

Статията се опитва да дефинира бизнес средата, фокусирайки се върху нейната регионална специфичност. Синтезиран анализ на проучвания за бизнес средата е извършен от международни, Европейски и национални институции, включително: Световна банка, Европейска комисия, Българска инвестиция Агенция, Национален статистически институт, Българска стопанска камара, Българска търговска камара и индустрията, университетите и др. За оценка на бизнес средата в даден регион, компоненти като: функциониране на местната икономика, отношения с местните власти и администрация, местни данъци и местна регулаторна среда, предоставяне на инфраструктура, демографски потенциал, човешки ресурси качеството на ресурсите, регионалната сигурност и др. Основните елементи на регионалната бизнес среда са проучвания, които оказват въздействие върху устойчивото развитие на регионите, като например: ефикасно управление на държавна и общинска собственост; инвестиции в регионалната инфраструктура; в подкрепа на развитие на малки и средни предприятия; оптимизиране на регулаторните механизми и инструменти; повишаване качеството на човешкия капитал; улеснен достъп до финансиране за малки предприятия; подобряване на административното обслужване на бизнеса и гражданите; провеждане на ефективни регионални маркетинг за привличане на чуждестранни инвестиции.

Още статии от този брой


Кодираността на социумите: теория и практика

В статията се анализират теоретическите и практически постулати…

Европейският надзорен механизъм - обща характеристика

Единният надзорен механизъм (ЕНМ) е един от трите основни стълба на…

Обща характеристика на одита като юридически контрол

Развитието на одита като форма на юридически контрол е свързано с…