Обща характеристика на одита като юридически контрол


Автор: д-р Христо Христозов (СУ "Климент охридски", Юридически факултет)

Ключови думи: одит, финансов одит, вътрешен одит, регулаторен одит, сертификационен одит, финансов контрол, административен надзор, конфликт между принципал-агент, корпоративно управление, регулиране на стопанската дейност, саморегулиране.

Развитието на одита като форма на юридически контрол е свързано с търсенето на решения на проблема „Приципал-Агент“ в управлението. В съвременната теория на управлението публичното регулиране на стопанската дейност се основава на връзката между принципал и агент, в която последният бива насърчаван (чрез стимули и / или санкции) да действа в подкрепа на целите на приципала. Такива взаимоотношения съществува навсякъде, където потребности от време, знания, или опит мотивират отделни лица или организации да определят другите да действат от тяхно име, както когато работодателите да наемат служители, законодателни органи възлагат задължения по изпълнението на изпълнителните органи, или стандартизиращите организации възлагат на одитори да проверяват съответствието. Необходимостта принципалите да делегират на агенти, които притежава информация, недостъпна за тези принципалите се смята за един от най- основните динамики в съвременното управление Независимо от дали тези участници са свързани с публичния или частния сектор, предизвикателството е, че принципалите се опитват да се принуждават агентите да действат от тяхно име и в техен интерес. Различните приложения на одита като вид юридически контрол определят особеностите на неговата правна регулация. Одитът се извършва от специализирани органи, служители и независими професионалисти, чиито правен статут са предмет на специално регулиране. Съществена особеност представлява и регламентацията на процедурите, по които се осъществява одитът: 1) законово регламентация и 2) международни одитни стандарт. Одитът е предмет и на само-регулация, осъществявана на различни нива - например по отношение на финансовия одит - от Института на дипломираните експерт счетоводители, по отношение на вътрешния одит - Институт на вътрешните одитор. ът като вид финансов контрол има за обект парите и имуществата в рамките на финансовата система (публичните финанси), както и средствата и имуществата с публично предназначение. Одит се извършва за целите административния надзор върху стопанската дейност за спазване на нормативни изисквания, които са установени при административно регулиране на съответната стопанска дейност при условията на чл. 3, ал. 3 и 4 от Закона за ограничаване на административното регулиране и контрола върху стопанската дейност. Одитът е един от основните механизми на корпоративното управление, чрез който се регулират както хоризонталните конфликти (между контролиращи собственици и неконтролиращи лица), така и вертикалните конфликти (между собствениците и ръководството) и външните конфликти (между собствениците и външните лица, предоставили ресурси - служители, кредитори, облигационери, местните общности). Одиторите имат принос за изграждане на доверие, че пазарите, особено на финансовите пазари функционират оптимално.

Още статии от този брой


Кодираността на социумите: теория и практика

В статията се анализират теоретическите и практически постулати…

Европейският надзорен механизъм - обща характеристика

Единният надзорен механизъм (ЕНМ) е един от трите основни стълба на…

Механизми на регулиране и контрол на банковите сливания и поглъщания

През последните десетилетия процесите на концентрация и централизация…