ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ПРОЦЕС И ЕФЕКТИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ СИСТЕМИ


Автор: Камен Каменов (СА "Д.А. Ценов! Свищов)

Ключови думи: власт, решение, поведение, управленски процес, политически проццелеполагане, политическа отговорност, контрол, самоконтрол, интереси, лобизъм

В статията са разгледани проблеми, свързани с устойчивостта на политическия процес. Акцента се поставя върху специфичните особености при неговата реализация във връзка с упражняването на власт, вземането на решения и поведението на управляващите.   Прави се и характеристика на политическата власт и връзките  и зависимостите при правенето на политика. Разгледани са въпроси на контрола и самоконтрола над политическата власт. Във връзка  с динамиката на обществените процеси и  демократизирането на отношенията между хората, групите и институциите се разглежда ролята на тълпата като коректив, или източник на управленска политика.Разгледани са особеностите на политическите решения и вариантите на проявление при реализацията на политическия процес. Политическото поведение се представя като функция на политическата власт и политическите решения. За съществени се смятат формите и мотивите за проявление на различните видове политическо поведение.Акцента в статията е върху отклоненията при упражняването на политическата власт и изработването и вземането на политическите решения. Те на практика влияят и върху устойчивостта на политическия процес.

Още статии от този брой


ИЗГОТВЯНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА НЕФИНАНСОВА ДЕКЛАРАЦИЯ СПОРЕД НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

В резултат от приетия в края на 2015 година нов Закон за счетоводството…

ТЕХНОЛОГИЯ НА КОНТРОЛА ВЪРХУ ПОСЛЕДВАЩИТЕ РАЗХОДИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

В настоящата разработка са изследвани технологичните аспекти на…

КЛЪСТЕРНА ПОЛИТИКА И КЛЪСТЕРНИ ИНИЦИАТИВИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Клъстерите са отличителна характеристика на почти всяка една съвременна…