ПРЕДВАРИТЕЛНИЯТ КОНТРОЛ ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - СЪЩНОСТ И РАЗВИТИЕ


Автор: Миглена Павлова (УНСС)

Ключови думи: обществени поръчки, предварителен контрол, публични средства

Обществените поръчки представляват съществена част от икономиката на България. Само през изминалата 2015 г., след прилагане на процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП) в страната са сключени 23 019 договора, с обща стойност възлиза на 7,71 млрд. лв. В условията на икономически затруднения и ограничен бюджет, това е огромен за мащабите на страната ресурс. Така в защита на общественият интерес, като превенция от злоупотреби с публични средства и в отговор на някои препоръки на Европейската комисия към България за подобряване функционирането на системата за разходване на публичните средства, в страната е въведен и в последствие развит предварителен контрол на обществените поръчки. Този вид контрол е натоварен с отговорността и очакването да следи за спазването на нормативните правила и следва да повиши законосъобразността при възлагането на договорите, като минимизира рисковете от финансови загуби за българската икономика. Предварителния контрол върху процедури за възлагане на обществени поръчки в България се осъществява от Агенция по обществени поръчки.

Още статии от този брой


ИЗГОТВЯНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА НЕФИНАНСОВА ДЕКЛАРАЦИЯ СПОРЕД НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

В резултат от приетия в края на 2015 година нов Закон за счетоводството…

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ПРОЦЕС И ЕФЕКТИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ СИСТЕМИ

В статията са разгледани проблеми, свързани с устойчивостта на политическия…

ТЕХНОЛОГИЯ НА КОНТРОЛА ВЪРХУ ПОСЛЕДВАЩИТЕ РАЗХОДИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

В настоящата разработка са изследвани технологичните аспекти на…