РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Автор: ас. д-р Христо Иванов (УНСС)

Ключови думи: регионална политика, Европейски съюз, регионално планиране

Резюме: Регионалната политика на Европейския съюз преминава през редица етапи и промени във времето. Основната цел на настоящата статия е да се проследи и оцени досегашното развитие и усъвършенстване на регионалната политика на Европейския съюз и да се изведат основните предизвикателства пред бъдещото и развитие. За целта са изследвани основните етапи, през които е протекло развитието на регионалната политика. Представен е преходът от използването на автономни национални политики за регионално развитие към разработката на обща регионална политика в Общността, към въвеждане и развитие на процесите по координация. На един следващ етап е представен и преходът към въвеждането и използването на стратегическото планиране в Европейския съюз като цяло и в частност в прилаганата регионална политика. Изведени са и насоки за бъдещо усъвършенстване на регионалното планиране в Съюза. Основната теза, която се защитава е, че без разработването на цялостна система от планови документи и развитието на координацията и взаимодействието между тях се обрича на неуспех реализацията на провежданата регионална политика.

Още статии от този брой


МОДЕЛ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДРУЖЕСТВА

Определянето на стойността на публичните дружества е една от основните…

КОМУНИКАЦИИТЕ В ПРОЕКТНИЯ ЕКИП

 Комуникациите са в основата на проектната дейност – те са…

ПО ВЪПРОСА ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ПЕРСОНАЛА ПРИ ОРГАНИЗАЦИОННА ПРОМЯНА

 В настоящата статия подробно се разглежда въпроса за подготовката…