ТЕХНОЛОГИЯ НА КОНТРОЛА ВЪРХУ ПОСЛЕДВАЩИТЕ РАЗХОДИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ


Автор: Бистра Николова (Икономически университет - Варна)

Ключови думи: последващи разходи, дълготрайни материални активи, технология на финансовия контрол, модели на финансовия контрол, финансово-контролно изследване; одит, данъчен контрол, насоки на контрола, контролни хипотези, способи на контрола, информационни източници, контролно въздействие

В настоящата разработка са изследвани технологичните аспекти на финансовия контрол върху последващите разходи за ремонт, подобрение, реконструкция и модернизация на дълготрайните материални активи в стопанските предприятия. Във връзка с това, е направен обзор на наши и чуждестранни специализирани публикации, проучени са действащите методически указания и процедури при осъществяване на данъчен контрол от органи на Националната агенция за приходите, както и утвърдените ръководства за приложение на международните одиторски стандарти в сферата на независимия финансов одит. В резултат на извършеното изследване е изяснена технологията за осъществяване на финансов контрол върху последващите разходи за дълготрайни материални активи, въз основа на два технологични модела на финансовия контрол, като за целта са систематизирани: нормативните разпоредби, с които се съпоставя състоянието на обекта на контрол, за да се установят отрицателни отклонения от нормите; насоките и хипотезите на контрола; приложимите способи за документален и фактически контрол; подходящите информационни източници, свързани с този обект на контрола; варианти за реализиране на контролно въздействие, съобразно допуснатите нарушения и правомощията на финансово-контролния орган. Разработената проблематика има отношение към технологията на финансовия контрол като цяло, но все пак вниманието е насочено към конкретен обект на финансовия контрол, а именно – последващите разходи за дълготрайни материални активи. От своя страна, технологията на финансовия контрол е изяснена от гледна точка на органите от Националната агенция за приходите и независимите финансови одитори, но въпреки това направените изводи, аналитични коментари и обобщения са с общовалиден характер и могат да се разглеждат в контекста на финансовия контрол въобще.   

Още статии от този брой


ИЗГОТВЯНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА НЕФИНАНСОВА ДЕКЛАРАЦИЯ СПОРЕД НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

В резултат от приетия в края на 2015 година нов Закон за счетоводството…

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ПРОЦЕС И ЕФЕКТИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ СИСТЕМИ

В статията са разгледани проблеми, свързани с устойчивостта на политическия…

КЛЪСТЕРНА ПОЛИТИКА И КЛЪСТЕРНИ ИНИЦИАТИВИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Клъстерите са отличителна характеристика на почти всяка една съвременна…