Теоретично-практически аспекти при избор на метод за трансферно ценообразуване (трасферни методи за целите на предприятието и методи за данъчни цели)


Автор: гл. ас. д-р Веселин Деков (Икономически университет - Варна)

Ключови думи: трансферна цена, методи

Идеята на настоящата студия е да запознае читателите с предизвикателствата, пред които ни изправя трансферното ценообразуване, като обект на изучаване и изследване и в частност при избора на подходящ метод за определяне на трансферните цени между свързани лица.

Още статии от този брой


Кодираността на социумите: теория и практика

В статията се анализират теоретическите и практически постулати…

Европейският надзорен механизъм - обща характеристика

Единният надзорен механизъм (ЕНМ) е един от трите основни стълба на…

Обща характеристика на одита като юридически контрол

Развитието на одита като форма на юридически контрол е свързано с…