Управлението на нефинансовия риск - фундамент на социалните стандарти


Автор: Доц. д-р Радостина Бакърджиева (Институт за икономически изследвания, БАН)

Ключови думи: корпоративна социална отговорност, управление на социалния риск, OHSAS 18001:2007.

Основната цел на публикацията е да разкрие значението на управлението на нефинансовия риск в контекста на корпоративната социална отговорност като фундамент на социалните стандарти. Систематизирана е актуална академична литература, посветена на корпоративната социална отговорност като мениджмънт на нефинансовия риск. Изследвани са изискванията на международния стандарт OHSAS 18001:2007 с акцент върху здравето и безопасността при работа, като един от ключовите по значимост социални стандарти, насочени към интересите на персонала като основна вътрешна заинтересована страна. Представени са резултати от национално значимо емпирично изследване. Подготвени са препоръки към корпоративните ръководства по повод ефективното прилагане на изискванията на стандарта и съблюдаването на неговите норми.

Още статии от този брой


Кодираността на социумите: теория и практика

В статията се анализират теоретическите и практически постулати…

Европейският надзорен механизъм - обща характеристика

Единният надзорен механизъм (ЕНМ) е един от трите основни стълба на…

Обща характеристика на одита като юридически контрол

Развитието на одита като форма на юридически контрол е свързано с…