Усъвършенстване структурата на управление на МВР


Автор: Доц. д-р Надя Миронова (УНСС, Катедра "Управление")

Ключови думи: управленска структура, организационна структура, норма на управляемост, общ управленски модел.

Статията съдържа резултати от анализ на съществуващата управленска структура и алтернативни предложения за усъвършенстването и спрямо ключови характеристики като норма на управляемост, хоризонтални връзки и йерархия. Приложени са методите за събиране, проучване и анализ на публично достъпни документи и информация, за установяване на правомощията на органа на власт, дейностите, структурата и съществуващата вътрешна организация.

Още статии от този брой


Кодираността на социумите: теория и практика

В статията се анализират теоретическите и практически постулати…

Европейският надзорен механизъм - обща характеристика

Единният надзорен механизъм (ЕНМ) е един от трите основни стълба на…

Обща характеристика на одита като юридически контрол

Развитието на одита като форма на юридически контрол е свързано с…