2005, Брой 1


Дата на издаване: 19.9.2016

Свали брояСъдържание

"ПОБЕДА" АД - български производител на световни пазари

"ПОБЕДА" АД, най-големият производител на бисквити в България, вече 71 години утвърждава традиции в производството на захарни изделия. Тя е динамично развиваща се фирма със съвременно оборудване, широк продуктов асортимент и дистрибуторска мрежа на територията на цялата страна.…

Продължително развитие на конкуренцията (KAIZEN)

Светът е в етап на преминаване от пазарно разделение към глобализиране. В свят, където конкуренцията е силна, международните компании трябва да покажат конкурентноспособ-сност и редица черти, които да ги обединят с бизнес средата или със страните, с които търгуват. В този контекст…

Актуалные аспекты организации управленческого учета на предприятиях с иностранными инвестициями в Российской федерации

На базе управленческого учета и его методик решаются многие зкономические задачи предприятий в различньгх сферах воспроизводственного процесса. Изучая действующую в стране практику работьц автор пришел к внводу, что содержание управленческого учета на предприятиях включает,…

Статистически изследвания на тенденциите в деловата активност

Целта на статията е да популяризира статистически изследвания на тенденциите в деловата активност, които провежда НСИ. Натрупаният до сега у нас опит показва, че тези изследвания могат успешно да се ползват за оценка на състоянието и краткосрочни прогнози на бизнес цикъла.…

Що е то позициониране, все пак?

Това е първата част от статия, която разисква една от централните теми на съвременния маркетинг - позиционирането. Открояват се обстоятелствата, които довеждат по същество до блокиране на ползотворната дискусия на темата и до банализирането й в практиката на приложния маркетинг.…

Етапи при изследване и промяна на организационната култура във фирми с ориентация към "маркетинг на взаимовръзките"

В настоящата статия се дискутират възможни пречки/бариери при прилагане във фирмената дейност на "маркетинг на взаимовръзките", част от които са свързани с фирмената култура. Във връзка с това са разгледани етапите в процеса на изследване и промяна на организационната култура…

Теоретични основи на вътрешен стандарт за измерване и оценяване на заплахите към организациите

Целта на статията е да представи най-общо концептуалните и методическите аспекти на създаването на (вътрешен) стандарт за оценяване на заплахите към организациите. Според авторите на статията този процес намира израз в изработване на лицензионно табло на организацията като…

Поглед към бъдещето на банкирането в България

Предстоящото членство на България в Европейския съюз не подлежи на съмнение. Готови ли са обаче банките у нас да приемат предизвикателствата на европейската финансова сцена? Кои са част от ключовите въпроси, представящи шансовете и заплахите пред тях? В какви насоки могат…

По някои възможности за адекватна оценка на банковите пасиви

Авторът обсъжда някои аспекти на дългосрочното банково дебитно счетоводство. На базата на примери са показани предимствата и недостатъците на нови подходи към оценката на задачи от банковото управление

Инвестиране в американския фондов пазар на деривативи

В съвременни условия електронната борсова търговия с финансови инструменти все по-бързо нараства. Тази търговия е особено привлекателна за юридически и физически лица. В статията се представя една реална инвестиционна възможност за търговия с финансови деривативи. Прави…