2005, Брой 2


Дата на издаване: 19.9.2016

Свали брояСъдържание

Тракийски университет - Одрин, Република Турция

Представяне на най-големия университет в европейската част на Република Турция - Тракийския университет в Одрин

"СитоБРАВО" се бори не за оцеляване, а за разширяване на дейността и географско развитие на пазара си

Фирма "СитоБРАВО" има 7-годишна история на българския пазар. Фирмата е създадена, за да задоволи потребностите на пазара от качествен нестандартен печат* за нуждите на рекламните агенции в региона.


Единна европейска платежна зона - очаквания и реалност

През 2002 г. Евросистемата постига споразумение с Европейския платежен съвет (ЕПС) за съвместен модел за създаване на Единна европейска платежна зона (SEPA). Целта на SEPA е да позволи презграничните плащания да се извършват от една единствена банкова сметка в цялата евро-зона толкова…

Определяне на актуалните резултати от SWOT анализ на организацията за годишен период

Целта на статията е да представи един възможен модел за оценяване актуалността на резултатите от SWOT анализа на организацията за годишен планов хоризонт в контекста на резултатите за дългосрочния период на стратегическите й цели. Статията е разработена в две части. В част…

Системи за управление на операциите в сферата на услугите

Статията визира основните системи за управление в сферата на услугите, как-то и някои специфични въпроси на проектирането на операции за услуги. Предлагат се възможни пътища за решаване на различни проблеми, произтичащи от неефективното предлагане на услуги, чрез използване…

Минимизиране на риска при управление на инвестиционен портфейл

Изследва се изменението на риска при дадена възвращаемост на инвестиционен портфейл от акции при условията на модела на Марковиц. След намиране минималния възможен риск при дадена възвращаемост по метода на множителите на Лагранж, се конструира ефективната граница за извадка…

Кредитирането на инвестиционната дейност в България - мисията възможна

Обект на анализ в статията са възможностите за развитие на инвестиционното банково кредитиране в България. Основните изследователски акценти са фокусирани върху някои ключови за инвестиционното кредитиране проблемни сфери. В тази връзка се прави опит да се изяснят възможните…

Борсовите посредници и ценни книжа с постоянна печалба в Турция

С ускореното развитие на технологиите и глобализацията, капиталовите пазари увеличават важността и значението на икономическите баланси. Но многото кризи, които Турция преживя, оказаха негативно влияние върху инвеститорите и се появи липсата на доверие. Невъзможността за…

Новите инвестиционни тенденции на извънборсовия пазар на финансово производни инструменти

През последното десетилетие развитието на борсовата търговия е съпроводено от конкуренция на извънборсовия пазар (Over the Counter Market). Наред е развитието на покупко-продажбата на борсово листваните ценни книжа и деривативи, се засилва извънборсовото търгуване по Интернет чрез…

Развитие инвестиционното потенциала и конкурентоспособности предприятия

Конкурентоспособность - зто способность продукции удовлетворять потребности покупателей в конкурентной среде. Зкономический кризис привел к катастрофическим последствиям падения конкурентоспособности продукции во веех отраслях и сферах промьшшенности и сельского хозяйства.…

Някои проблеми на предприемачите в горското стопанство

Представени са резултати от проведени анкети е предприемачи в частния сектор на горското стопанство в България. Обобщено е мнението им за основните проблеми при стартирането и развитието на бизнес в горското стопанство. Изследвани са: мотивацията за започване на собствен…