2006, Брой 1


Дата на издаване: 20.9.2016

Свали брояСъдържание

Търговска банка "Алианц България". Силата на Ваша страна

ТБ "Алианц България" е универсална банка с пълен банков лиценз, в т.ч. и за международна дейност. Тя е част от водещата финансова група "Алианц България Холдинг" и предлата пълно финансово обслужване чрез широка гама от услуги за физически лица и фирми. През последните години…

Отговорност на работодателя за отказ да встъпи в преговори за сключване на колективен трудов договор по реда на чл. 52 от КТ. Преддоговорна отговорност

Целта на статията е да даде отговор на въпроса за отговорността на работодателя при отказ или забавено встъпване от него в преговори за сключване на колективен трудов договор. Представени са основните задължения за работодателя по чл.52 от Кодекса на труда: За встъпване в преговори…

Аспекти на счетоводното представяне на дълготрайните материални активи като разграничими съставни части

В настоящата статия е акцентирано върху счетоводното представяне на разграничимите дълготрайни материални активи. За целта на първо място е изяснена същността на дълготрайните материални активи и критериите за признаване на разграничимите ДМА по смисъла на приложимото…

Новият закон за защите на потребителите и бъдещият маркетинг на българските фирми

Тази статия разглежда потребността от промяна в маркетинговата политика на българските фирми след влизането в действие на новия Закон за защита на потребителите. В първата част е разгледана политиката за защита на потребителите в Европейския съюз - причините, които налагат…

Що е то позициониране, все пак?

Това е втората част от статията, която разисква една от най-важните теми на съвременния маркетинг - позиционирането. В нея авторът разглежда няколко дилеми на позиционирането и прави опит да изведе техните проекции, много от които имат наистина стратегическо значение.

Прогнозиране на обменни валутни курсове в икономики с висока инфлация

Класическите теории за валутни курсове не успяват да дадат основа за формиране на точни прогнози, особено по отношение настъпването на валутни кризи. В изследването се проверява принципната възможност за прогнозиране на валутните курсове чрез: -Линейни методи ARIMA (р, d, q) с…

Динамика на държавните разходи в условията на Паричен съвет (1998-2004 г.)

Статията разглежда дискреционната разходна политика, провеждана от българските власти в периода 1998-2004 г. Автоматичните промени в бюджета са изолирани от дискре-ционните интервенции чрез филтъра на Ходрик-Прескот. Налага се изводът, че в режима на Паричен съвет се провежда…

Насоки за дистанционен анализ на банковата дейност

Статията е посветена на проблема за дистанционния /външен/ мониторинг на банковата дейност. Анализът се осъществява в пет основни насоки - качество на банковите активи, състояние на ресурсната база, ликвидност на банката, ефективност, рентабилност и прозрачност в банковата…

Развитие на общинските бюджети в преходния период

В статията се разглежда преходът от централизирания към децентрализирания модел на управление на местните финанси. Проследяват се отделните етапи в развитието на общинските бюджети в преходния период. Предложени са възможности за усъвършенстване на методиката за определяне…