2006, Брой 2


Дата на издаване: 20.9.2016

Свали брояСъдържание

"Ситроен" - динамика и елегантност на пътя

Световните тенденции в сегмента на компактните автомобили ярко открояват повишение на покупките в сравнение с останалите класове автомобили. Има няколко фактора, които оказват влияние върху нарастващия обем от продажби на този тип автомобили. За България основното е, че…

Коч университет, Истанбул, Турция

Мисията на университета е "да създава най-добрите специалисти с висше образование чрез осигуряване на обучение от световно ниво, да разширява границите на научното познание и да носи ползи за Турция и човечеството като цяло.

Съвременни управленски практики ІV

Kонференцията е традиционна, като в същото време всяка има и своите особености, с които се характеризира. Първата ярко изразена особеност на настоящата конференция е нарастващият интерес, както по броя на заявените доклади и брой участници, така и по брой на институциите и…

Иновационни стратегии при внедряване на технически проекти

Тематиката, залегнала в статията, разглежда перспективите за внедряване и техническо развитие на иновационните технологии в България. Този тип технологии недвусмислено представляват иновации, с които в много отношения страната ни ще бъде конкурентноспособна, с динамична…

Tехнологични модели и подходи за изграждене на разпределени хетерогенни бизнес информационни системи

В статията са представени нови подходи и концептуални решения за проектиране и разработване на високоадаптивни ИТ архитектури и внедряването им в бизнес организациите с цел осигуряване на по-голяма ефективност и гъвкавост, възможност за обмен на водещи практики и реализация…

Иновационна активност на маслодобивните предприятия

В статията се изследват и анализират стопанските субекти, произвеждащи растителни масла и мазнини, като се акцентира върху тяхната иновационна активност, оценена въз основа на показателите: разходи за иновации; брой нови (подобрени) продукти; брой нови (подобрени) процеси…

Ролята на бизнес кластерите за решаване проблемите на конкурентоспособността на малките и средните предприятия

В основата на успеха на малките и средните предприятия в кластерите стои разбирането, че те съществуват като система, при която рискът се социализира сред широк кръг от обществени и частни институции. Освен естествените или "зрели" кластери възможно е възникване на кластери…

Стратегически приоритети при адаптацията на българските фирми на европейския пазар

В статията се разкриват основните приоритети за адаптация на българските фирми на европейския пазар. Като такива са изведени и изследвани - усилването на конкурентната мощ, нарастването на информираността за законодателството в общността и своевременната промяна във визията…

Общи принципи за оценяване изпълнението на бюджетите от центровете на отговорности

В статията са систематизирани общите принципи, които е необходимо да се прилагат при оценяване изпълнението на бюджетите от центровете на отговорности в организацията. Статията е разработена в две части. Част първа е посветена на процедурата по оценяване дейността на центровете…

21 твърдения за преговорния процес

В статията се представят резултати от изследване на общото разбиране за преговорния процес по 21 твърдения. Утвърдителните отговори по всяко едно от твърденията се съпоставят с аналогични отговори от изследване на преговорния процес, осъществено във Франция под ръководството…

Поглед към глобализацията в застраховането и участието на чуждестранните застрахователи в презастраховането

В началото на статията се характеризира постепенното навлизане на глобализацията в застраховането. След това се очертават основните насоки, чрез които тя се постига, по-високите изисквания към застрахователите, които се поставят от присъствието на световноизвестни застрахователни…