2006, Брой 3


Дата на издаване: 28.9.2016

Свали брояСъдържание

Финансовата академия при правителството на Руската федерация

Финансовата академия представлява един от водещите и най-престижните образователни центрове на Русия, който осъществява подготовката, преподготовката и повишаването на квалификацията на голям спектър от икономически специалности: "Финанси и кредитиране", "Налози и налогооблагане",…

Управление на промяната

Акценти от лекцията на Денис Уолах, главен изпълнителен директор на “Българска телекомуникационна компания” АД, изнесена на 20.03.2006 год. в Бургаския свободен университет

Особености на българската административна среда и на административните структури при прилагане на българското законодателство за обществените поръчки

В края на миналия век държавните служители се бореха за решаване на различни важни проблеми. Един от най-големите проблеми е "Как да се изразходват по-добре обществените пари?". В България има много проблеми и въпроси за нормите и прилагането на българското законодателство…

Сравнение на някои технологии за проектиране и изграждане на банкови компютърни информационни системи

С настоящия материал е направен опит за сравнение на някои от най-широко разпространените технологии за изграждане на корпоративни системи. В последно време процесът на централизация на тези системи, както и множеството функции за работа през интернет, е причина и за извършване…

Анализ и оценка на структурата и резултатността в управлението на индустриалния бизнес

В статията се разглеждат проблеми, свързани с оценяването на структурата и резултатността в управлението на индустриалния бизнес. Изследванията и изводите се базират на информация за развитието на българската индустрия през периода 2000 - 2004 г., като се акцентира върху факторите,…

Предизвикателствата към българската текстилна и шивашка промишленост в процеса на присъединяване към ЕС

В статията са разгледани основните фактори, влияещи върху дейността и развитието на текстилния отрасъл през последните няколко години. Очертани са предизвикателствата пред българските производители в разширения Европейски съюз, свързани с промени в областта на данъчното…

Добрите практики на управлението на персонала в предприсъединителния период на България към ЕС (опитът на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД)

Показани са два теоретични подхода към основите на управлението на човешките ресурси, както и практиката и политиката по управление и развитие на персонала в "Лукойл Нефтохим Бургас" АД съобразно единната система за стандартизация на управлението в дружеството.

Ефективност на пазара на потребителски стоки в България за периода 1998 г. - 2004 г.

Повишаването на конкурентоспособността на търговските фирми изисква предлагането на достатъчно количество от търсените от потребителите стоки с подходяща възвръщаемост за развитие на фирмата на обслужвания пазар. Прилагането на подобен подход изисква оптимизиране на…

Ценови изследвания, съпътстващи функционално стойностния анализ при проектиране на нови инвестиционни стоки

В статията се доказва необходимостта от използването на ценови изследвания при прилагане на функционално стойностния анализ още в етапа на проектиране на нова инвестиционна стока. За целта е показан пример, който илюстрира техниката на провеждането им. Въз основа на резултатите…

Проектиране и управление на услугите за клиентите

В процеса на глобализация се забелязва непрекъснато нарастване на значението на сферата на услугите и появата на нови, специфични по своята същност. Услугите имат четири основни характеристики, които влияят върху проектирането на маркетинговите програми: неосезаемост, неделимост,…

Маркетингови алианси в индустриите за туризъм и услуги: съвременна пазарна алтернатива за фирмите

Статията разглежда в първата си част същността на маркетинговите алианси като нова пазарна алтернатива, факторите за тяхното възникване, както и различните видове алианси в туризма и услугите. Втората част на статията прави анализ на причините за неуспеха на някои алианси…