2007, Брой 1


Дата на издаване: 21.9.2016

Свали брояСъдържание

Хеликон - еталон за съвременна книжарница

Няма друга фирма, свързана с книгите, за която са направени толково много репортажи, интервюта и черци от местни и национални медии. Но най-верният барометър остават безбройните лоялни на "Хеликон" клиенти, мнозина от които са и негови верни приятели.

Инвестиции в човешки капитал: Възвръщаемост на висшето образование за индивида и икономиката

Акумулирането на човешки капитал е инвестиционно решение, при което индивидът се отказва от част от дохода си за периода на обучението, за да получи по-високи бъдещи доходи. Целта на настоящото изложение е да покаже как високата норма на частна възвръщаемост на инвестициите…

Модел за съгласуваност между екипа и изпълнявания от него проект

Целта на настоящата статия е да представи връзката между процеса на изграждане на ефективен екип и естеството на проекта, върху който (ще) работи той. Всеки проект включва уникална съвкупност от дейности, които очертават неговия профил и чието изпълнение изисква съответна…

Интегриран подход за управление на операциите в производството

Динамичната пазарна среда изисква адекватна реакция от органите на управление на предприятията, за да могат последните да запазят своите утвърдени позиции и/или да се стремят към лидерското място в бранша. Това налага непрекъснато осигуряване на информация, което може да…

Подходи и концептуални решения за индивидуализитране на обучението в бизнес организациите

В статията се описват основните характеристики на обучението на работното място /ОРМ/, реализирано на базата на парадигмата за електронното обучение, за да отговаря до голяма степен на специфичната необходимост от непрекъснато обучение на персонала в малките и средните предприятия…

Еволюция на съвременната теория за инвестиционни портфейли - част I

Съвременната теория за инвестиционни портфейли съвсем заслужено се счита за едно от най-големите постижения във финансовата наука. Редица изследователи са подпомогнали бързото й развитие, обогатяване и усложняване. Същевременно теорията предоставя възможности за множество…

Теоретични аспекти на вземането на бюджетно решение в организацията

Тази основно теоретична статия има за цел да изясни процеса на вземане на бюджетни решения в организацията при несигурност. Акцентът се поставя върху разликите между индивидуалното и груповото решение за бюджета.

Хедж фондовете - една от новите и модерни тенденции на финансовите пазари

През последните десетилетия на световния финансов ландшафт се наблюдават нови явления и тенденции. Електронизацията на борсовата търговия, либералният достъп и глобализацията на пазарите на ценни книжа правят финансовия пазар по ликвиден, волантилен и рационален. Наред…

Стратегически задачи за България в областта на науката и технологичното развитие в съответствие с тенденциите на политиките на ЕС в периода 2006 - 2013 година

Посочени са основните стратегически задачи в областта на науката и технологичното развитие, залегнали в: -Правителствената програма на България за постигане целите на Лисабонската стратегия; -Иновационната стратегия на страната, приета 2004 г.; -План за действие на Националния…

Оперативни програми и усвояване на средствата от ЕС

Тази статия разглежда процеса на създаване и адаптиране на националните оперативни програми към структурните и финансовите политики на Европейския съюз.

Бюджетът на Европейския съюз и предстоящото участие на Република България в него

Разглеждат се въпросите, свързани с приходите и разходите на общия европейски бюджет. Посочват се фондовете за финансиране на европейски програми в областта на селското стопанство, регионалното развитие, опазването на околната среда, образованието и здравеопазването. Проследява…