2007, Брой 2


Дата на издаване: 21.9.2016

Свали брояСъдържание

Европейското лице на строителството

Още със своето създаване строителна фирма "Евробилд" ООД изгражда и своята философия, която акцентува върху коректното отношение към клиентите. Високо качество, кратък срок на изпълнение и удовлетвореност на инвеститора са преоритетни ключови позиции във фирмената философия…

От теория за степента на доверие към икономика на доверието

Конкурентоспособността на компанията е много важна за нейното оцеляване, развитие и просперитет. Всяка компания, която се стреми към лидерска позиция в своя сектор или отрасъл, трябва да се погрижи за своята конкурентоспособност на пазара. Компанията трябва да открие различни…

Концентрация на банковата система

В статията се разглеждат предимствата и недостатъците на концентрацията (фрагментацията) на банковата система и ролята на чуждите банки в този процес. Проследяват се теоретичните аргументи и емпиричните данни, които подкрепят наложилата се през последните години хипотеза,…

Пактът за стабилност и растеж: основни принципи и насоки във фискалната политика в ЕС

Присъединяването на България към ЕС и очакваното влизане в Еврозоната изисква да бъдат изяснени тенденциите в изискванията към провежданата макроикономическа политика. В тази връзка статията представя основните характеристики, цели и критики към Пакта за стабилност и растеж,…

Информационна ефективност на комуникационните канали

В условията на модерното информационно общество корпоративните комуникации, разбирани като инструментариум за провеждане и налагане на политики на базата на съвместяването на ценности и интереси, се проявяват като доктринален израз на корпоративността. Чрез методите и…

Управление на творчеството като конкурентно предимство

Настоящата статия разглежда актуален проблем в управлението на човешките ресурси, а именно - управление на творчеството като източник на конкурентно предимство за организацията. Предлагат се насоки за повишаване и стимулиране творчеството на персонала.

Управление на промяната чрез проекти

В изложението се разглеждат важни проблеми на промените и проектите. Бизнес средата е изключително динамична и комплексна, което изисква от мениджърите да решат множество критични проблеми, заплашващи развитието на организациите. Ето защо проектно-ориентираните организации…

Рекрутинг на персонала в търговските обекти

В настоящата статия се поставят проблемите на подбора на персонала (рекрутинг) в търговските обекти. В тази връзка в първата част на разработката са разгледани трите фактора, оказващи въздействие при управлението на персонала в обектите за търговия (йерархическа структура,…

Разработване на дневна производствена програма чрез използване на съвременни информационни технологии

В статията е предложен и експериментиран модел за оптимизиране на дневната производствена програма с помощта на функцията SOLVER на програмния продукт (ПП) EXCEL в предприятията от хлебопроизводството и сладкарството. Разработеният модел представлява елемент на системата за…

Реконструиране на пазарното пространство - алтернативен стратегически ход в конкурентната борба на организациите

В днешния променящ се свят стратегическият избор на организацията не е еднозначен и еднократен акт. Този избор трябва да позволява на организацията да се представи по-добре от своя конкурент, за да получи по-голям дял от съществуващото търсене. Статията акцентира върху последиците…

Влияние основнмх соглашений ВТО на конкурентоспособность предприятий

В статье рассматривается влияние основных соглашений ВТО на уровень конкурентоспособности украинских предприятий. Обоснованы варианты изменения конкурентоспособности предприятий, в зависимости от масштабов рынков, чувствительности к изменению объема експорта и импорта,…

Менеджмент XXI века в современнмх представлениях

К концу ХХ - началу XXI столетия, по мнению многих ученых и практиков, в развитии менеджмента завершился революционньш етап изменений и отчетливо обозначился парадигматический кризис. Концепция "Субъект - объект управления”, на которой основывалась управленческая парадигма…