2008, Брой 1


Дата на издаване: 22.9.2016

Свали брояСъдържание

ЛЕО ...стъпи на сигурно!

Успешната кариера на един възпитаник на БСУ

Примерен модел и методика за разработване на производствен график

Всяко едно производствено предприятие се нуждае от синхронизиране във времето и пространството на протичащите там трансформационни процеси. Това налага разработване на график за производство. Предвид това, че в производствената програма могат да се включат няколко вида…

Методика за изследване на разходите и себестойността с помощта на регресионен анализ

В статията е предложена и тествана методика за създаване на многофакторен регресионен модел и прогнозиране на технологичната себестойност. С помощта на модул Regression на MS "Excel" са обработени данните за технологичната себестойност в предприятията от хлебопроизводството и сладкарството.…

Теоретични аспекти на счетоводното представяне на дълготрайните материални активи по смисъла на приложимото счетоводно законодателство

В настоящата статия е направен сравнителен анализ на дълготрайните материални активи по отношение на счетоводното им признаване, отчитане и представяне във финансовия отчет на предприятието. База за извършения анализ е приложимото законодателство и в частност разпоредбите…

Специфика при управлението на проекти според типа на изпълнявания проект

Светът на проектите е прекадено сложен, за да бъде вместен в каквато и да било универсално приложима класификационна рамка. Въпреки това статията се опитва да предложи подход за разграничаване на проектите според четири основни измерения, чиято цел е да улесни проектните…

Управленски проблеми на интернационалното бизнес сдружение при изпълнение на стратегически обекти

В рамките на анализа на стратегическото управление, отчитайки правния статус на гражданското дружество, което не е персонифицирано, възниква въпросът: дали стратегическите управленски елементи - мисия и ценности, стратегическо планиране, разработка на функционални стратегии,…

Насоки за логистично сътрудничество в Словения в условията на глобална пазарна среда

Настоящата статия разкрива насоките пред логистичното сътрудничество в Словения. Емпиричното проучване се базира на примера на пристанище Копер, респективно на действащия оператор “Лука Копер”. Фирмата работи успешно в условията на глобална пазарна среда, предлагайки…

Индексът на конкурентоспособност като основен показател за икономически растеж

Статията представя състоянието на икономическата теория до появата на индекса за оценка на конкурентоспособността на националната икономика (ИКС, Growth Competitiveness Index), неговата същност и сравнителен анализ на конкурентоспособността на българската икономика и другите страни…

Проблеми на субнационалното равнище в ЕС

Статията се съсредоточава върху проблемите на местните и регионалните власти в ЕС. Положението в България, относителните интереси на ниво ЕС, национално и поднационално ниво.