2008, Брой 2


Дата на издаване: 22.9.2016

Свали брояСъдържание

Световният опит в магистърското обучение по аграрна икономика

Магистърското обучение в различните страни има за цел да обогати, разшири и задълбочи познанията в областта на агробизнеса. Целта на разработката е да се проучат учебните планове на магистърските програми по „Аграрна икономика” на водещи университети, като на тази…

Съвременни подходи за оценяване на пазарния риск в банките

От началото на 2007 година в банковия сектор у нас настъпиха значителни промени във връзка с регулацията на капитала на кредитните институции. Те са длъжни да поддържат собствен капитал, който превишава или е равен на определени капиталови изисквания за покриване на поети от…

Възможности за подобряване функционирането на индустриалните клъстери в България

Въпросите за повишаване конкурентоспособността на предприятията, регионите и националните икономики привличат значително академично и политическо внимание през последните десетилетия. Особена актуалност за българските индустриални предприятия те придобиват след присъединяването…

Хронология на измерването на потребителската лоялност

В статията се прави опит за хронологично проследяване и излагане на опитите за измерване на потребителската лоялност към марките. Хронологичният подход се обосновава с три аргумента: нуждата да се отчете прогреса в опитите за измерването; да се открият конфликтни гледни точки…

Ефективни техники за интегриране на индивиди и групи в организацията

В статията се предлагат прагматични техники за интегриране на хората в организацията, водещи до незабавен и видим положителен ефект. Според обекта и субекта на интегриране, техниките са групирани по следния начин: техники за интегриране на индивида към групата, техники за…

Определяне на рейтинга на кандидатите при подбора им в организациите

Статията е посветена на един актуален проблем на управлението на човешките ресурси проблема за оценяването на кандидатите за вакантните длъжности в организацията. В статията е предложен и апробиран един нетрадиционен алгоритъм за оценяване на кандидатите за вакантните…

Развитието на промишлеността в условията на глобализация и интензивна промяна - проблеми и тенденции

Настоящата статия е посветена на актуалните проблеми, които възникват пред развитието на промишлеността под натиска на глобализацията и бързите структурни промени, предизвикани от сериозни и високо рискови вътрешни и външни фактори. В нея се отделя внимание на някои по-важни…

Теоретические аспекти стратегического планирования и современная практика

Стратегическое планирование является мощньш и действенннм инструментом управления социально-зкономическими процессами, без которого в современном бистро меняющемея мире не возможно обойтись на веех уровнях управления от страни до отдельной форми. Но зто сложньш инструмент,…

Современние методи повышения зффективности управления предприятиями (Российский опыт)

Система постоянното совершенствования веех аспектов деятельности предприятия и постепенной подготовки его к серьезнмм качественнмм изменениям позволяет управленческому персоналу более полно и объективно осуществлять оценку рисков благодаря тому, что появляется возможность…

Международная оценка конкорентоспособности Roccии

Отчет по глобальной конкурентоспособности на наш взгляд стимулирует процесс повишения конкурентоспособности России. Как отметил Клаус Шваб, основатель и исполнительньш директор Всемирното зкономического форума, зтот документ является «важннм инструментом, которьш политические…