2009, Брой 1


Дата на издаване: 23.9.2016

Свали брояСъдържание

Проектиране и реализация на уеб платформа за колаборативна работа и споделяне на знания в електронен формат

Непрекъснато развитие на технологиите води до поява на нови средства за комуникация и за осъществяване на стандартни ежедневни дейности. Тези средства трябва в кратък период от време да бъдат асимилирани от хората, за да се използват ефективно в техния бит или работа.
Изграждането…

Инфлация и икономически растеж в България по пътя към Еврозоната

В настоящата разработка е обърнато по-специално внимание на инфлационния критерий като очертаващ се към момента единствен „проблемен” от петте задължителни критерия за присъединяване на България към Еврозоната. Като се извежда тезата, че към настоящия момент възходящите…

Теоретичен игрови подход към присъединяването на България към ЕС

Целта на тази статия е да покаже как теорията на игрите може да се прилага в случай на регионални или международни съюзи, както и търговски споразумения. Като цяло, политиката на кандидатстване за даден установен съюз би трябвало да бъде чиста стратегия независимо дали за член…

Сравнителните предимства на страните в международната търговия и тяхното количествено определяне

Статията прави опит за преглед на развитието на сравнителните предимства като научна концепция и разглежда най-използвания подход за тяхното количествено определяне. Отчитайки предимствата и недостатъците на най-често срещаните в емпиричните изследвания вариации на показателя…

Конкуренто-способност и държавно регулиране

В статията се разглежда понятието конкурентноспособност като способност на нациите да постигат висока производителност, която се основава на иновативен подход към човешките ресурси, капитала и физическите активи. Конкурентоспособен е този, който произвежда много стойност…

Лидерството в условията на реформи в публичното управление

Настоящето проучване се основава на обстоен преглед на актуални публикации за ролята на лидерството в публичната администрация и неговото значение за усъвършенстването на политиката, стратегията и публичното управление. В статията са представени теоретически възгледи…

Проблеми при формирането на проектни екипи в условията на матрична структура (на примера на „Лукойл Нефтохим Бургас АД")

Управлението на работата като проекти е сравнително нов подход, който се характеризира с нови методи за преструктуриране на управлението и прилагане на специални управленски техники, с цел оползотворяване на съществуващите ресурси по по-ефективен и производителен начин.

Счетоводна интерпретация на банковите операции по маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти

Авторът на този материал предлага редица техники за извършването на маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти.

Масова индивидуализация на услугата - основа на успешен маркетинг на взаимовръзките в сферата на услугите и туризма

Смисълът да се предлагат индивидуализирани услуги е да се постигне допълнителна печалба чрез възможността да се поставят по-високи цени извлечени от повишената стойност на решението, удовлетворяващо общите и специфични потребности на потребителите, което неминуемо води…

Определяне на размери на пробите при тестване на параметри на популациите, взети от дискретни разпределения

Това проучване има за цел да проучи кое дискретно разпределение изисква по-малък размер на извадката при оценката на параметрите. По тази причина базите данни се формират от различни дискретни разпределения с различни стойности на параметри, използващи симулация. Пробите…

Оценка зффективности инвестирования и исполъзвания интеллектуалного капитала

Затратый подход к оценке зффективности использования интеллектуального капитала не может быть продуктивен, так как большие затраты могут быть не зффективно использованы при совершенствовании продукции. В то же время блестящая инновационная идея и соответствующее зтой…