2010, Брой 1 и 2


Дата на издаване: 24.9.2016

Свали брояСъдържание

Осигуряване на обучение по безопасност и сигурност в туризма в рамките на европейски проект „TSST“

Туризмът е една от водещите национални икономически индустрии в Европа и света, която се развива много бързо. Тя е приета като приоритет за стратегическо и икономическо развитие, и влияе върху социалния, културния и икономическия живот на всяко едно общество. Въпроса за сигурността…

Формирование системы стратегического макропланирования в современной России

В статье рассматривается значение и проблемы формирования системы государственного стратегического планирования в России, анализируется сложившаяся практика и законодательная база, предложения ряда отечественных ученых, раскрываются особенности и принципы стратегического…

Еволюция на инициативите за развитие на социалната отговорност на бизнеса в България

Приложение на информационно- комуникационни технологии в управлението на туристическите дестинации

Елементи и функционалност на обществената комуникация

Използване на невронни мрежи при заместване на липсващи стойности

Статията третира проблемите с липсващи стойности в анкетни полеви изследвания. Представени са някои традиционно използвани методи за анализ и въвеждане на липсващата информация, както и алтернативен подход на използване на невронни мрежи. В статията се представят някои…

Лидерство в проекта - актуалност и концептуални основи

Статията разглежда един актуален за съвременната бизнес практика проблем, а именно - лидерството в проекта. Съвременната парадигма в проектния мениджмънт поставя акцент върху поведенческите, а не чисто техническите аспекти на проекта, което изисква повишено внимание към…

Особености и управление на инвестиционния риск във фирмата

В българските фирми управлението на риска все още не се развива достатъчно целенасочено; създадените системи за управление на риска не са апробирани в по- голямата част от икономическите структури. Необходимостта от изучаване на принципите на така наречения риск-мениджмънт…

Проблеми на трансферното ценообразуване в банките

В статията се разглеждат някои практико-приложни проблеми на трансферното управление на банковите ресурси. Прави се сравнителен анализ на методите за трансферно ценообразуване. Очертават се техните предимства, недостатъци и възможности за тяхното използване. Ключови думи:…

Насърчаването на продажбите - обзор на теориите за механизма на действието им

Статията представя основните теории за механизма на действие на насърчаването на продажбите. Обобщени са основите проблеми и трудности при прилагане на тези подходи.


Производство и използване на имиджови данни

Изследванията на бранд имиджите страдат от две слабости. Първата е от принципно теоретическо естество: неосъзнаването на това какви теоретически допускания стоят в основата на интереса към измерване на бранд имиджите и как бранд имиджите са свързани с други ключови категории,…

Финансовият мениджмънт в застраховането

В началото на статията се характеризират променте в икономическите основи, върху които се развива и оценява дейността на отделните застрахователни дружества, обосновава се необходимостта от финансов мениджмънт и се дефинира неговата същност. След това се очертават основните…

Бюджетната технология и политика и възможностите за тяхното използване за изход от стопанската криза

Бюджетът за осъществяване на политиката на сближаване в България в сектор „Околна среда” за периода 2007-1013 г

В работата е разгледан бюджета на ЕС за периода 2007-2013 г. и основните източници на финансиране на Националната стратегическа референтна рамка за България по седемте оперативни програми. Посочена е изключителната важност на финансовите потоци, идващи от Европейския фонд за…

Новата стратегия на ЕС „Европа 2020”: Критични аспекти