2011, Брой 1


Дата на издаване: 25.9.2016

Свали брояСъдържание

Индикатори за измерване на устойчивото развитие на наземния транспорт

Темата за устойчивото развитие е актуална и е свързана е необходимостта икономиката на дадена страна да се развива в съответствие с екологичните изисквания. В студията се разглеждат въпроси свързани с проблемите за устойчиво развитие и мобилност на транспорта. Анализират…

Еврозоната: проблеми и перспективи

В статията се разглеждат проблемите на еврозоната и се лансират авторски виждания за Валутния съюз.


Потенциалът на фондовете на европейския съюз за развитието на българската икономика

Въпреки че от решението на ЕС за официално стартиране на преговори е България за пълноправно членство са изминали повече от единадесет години, у нас все още стои отворен въпросът относно потенциала на едно от предимствата на членството в общността. Статията предлага по-различен…

Същност и форми на международните разплащания. Документарните инкасови операции-рискове, предимства и недостатъци

Фирменият външнотърговски бизнес се осъществява чрез богато многообразие от външноикономически операции и плащания. Формата на плащане е един от най- важните елементи от външнотърговските договори.В настоящата статия са разгледани някой от основните начини…

Иновации в сферата на маркетинг-логистиката

Бъдещето на сектора за оказване на логистично обслужване е насочено към глобални, концентрирани и сегментно ориентирани услуги. Бизнес процесите ще бъдат стандартизирани и интегрирани в общи системи, при осигуряване на по-голяма прозрачност, на основата на интеграция с…

Приложение на квази-експериментален подход за анализ на ефектите при насърчаване на продажбите

В статията се представя приложение на квази-ескперименталния дизайн за анализ на промоционалните ефекти. Анализът на промоциите на три марки демонстрира същността на метода, но показва и някои от неговите съществените проблеми.


EM или DA или EM и DA

В статията се разглеждат някои практико-приложни проблеми на трансферното управление на банковите ресурси. Прави се сравнителен анализ на методите за трансферно ценообразуване. Очертават се техните предимства, недостатъци и възможности за тяхното използване.


Размито оценяване на инвестиционни портфейли

Управлението на инвестиционен портфейл е добре изследвана интердисциплинарна област. Същевременно тя предоставя големи възможности за научна иновация чрез прилагането на разнообразни нови методики за решаване на задачата. Размитата логика и размитите множества стават…

Влияние на глобалната криза върху съвкупната активност в българската икономика

Статията се фокусира върху промените в съвкупната икономическа активност, измерена чрез брутния вътрешен продукт и неговите компоненти, в българската икономика в пред-кризисния период и по време на настоящата глобална кризата. Анализирана е и динамиката на деловата активност…

Статута на златото и хипотези за цените на благородните метали - Част III

Представената за научен коментар, дискусии и анализи статия е третата част от едно по-задълбочено изследване на международните пазари на злато, произтичащите на тях нови закономерности, перспективи и прогнози. В този контекст ние осветяваме някои аспекти от статута на златото,…