2011, Брой 2


Дата на издаване: 25.9.2016

Свали брояСъдържание

Някои аспекти при управлението на човешките ресурси в многонационалните организации

Ефективното управление на човешките ресурси днес се разглежда като основно конкурентно предимство на многонационалната организация. Един от най-важните проблеми в тази област е свързан с дефиниране на оптималния баланс между степените на станд артизация и диференциация…

Експликация на културата и нейното проявление в бизнеса

Бизнес културното пространство се имплицира във всички слоеве па съвременната култура. Бързото и мащабно интегриране на международния бизнес в социално- икопомическата реалност е съпроводено от интензивни и многопластови процеси в развитието па световната бизнес култура.…

Използване на картова идентификационна технология за организиране и управление на кампусни системи

Картовите системи имат възможности да не са единствено носители на ценна информация, която да идентифицира картодържателя, а могат да ръководят информационни потоци в сложни кибернетични и социални системи. Резултат от разширението на тази им функция са университетските…

Задълбочено изследване на отношението на софтуерните специалисти към инициативи за подобряване на софтуерни процеси

Една от пай-важните предпоставки за успеха па инициативите за подобряване па софтуерни процеси {SPI) е отношението на ангажираните с това служители. Статията представя обобщения m резултатите от тпервюта, проведени със софтуерни специалисти, които споделят своите представи…

Еволюция па съвременната теория за инвестиционни портфейли - част II

Съвременната теория за штесттщонни портфейли съвсем заслужено се счита за едно от най-големите постижения във финансовата наука. Редица изследователи са подпомогнали бързото й развитие, обогатяване и усложняване. Същевременно теорията предоставя възможности за множество…

По някои възможности стойностно-неизмерими обекти и събития да се иШерпретират от управленската отчетност

Авторът аргументира необходимостта управленската отчетност да обхваща стойностно-неизмеримите, но стопанско-значими обекти и събития, и представя някои възможности за това.


Развитие на стратегически съюзи от динамичните малки и средни предприятия

Динамичните малки исредни предприятия имат съществен принос за решаване на важни икономически и социални проблеми . Тези предприятия развиват стратегически съюзи зада постигнат значими за тях: цели. Основната цел на тази статия е да разгледа юпочови аспекти в процеса на…

Сигурност и безопасност на туристическия продукт на дестинация България

Съвременният туризъм се развива в глобален мащаб като една силно динамична сфера ни дейност, където желанията и предполагаемите очаквания на клиентите са изведени в култ, както и гарантирането на тяхната сигурност. Всяка верига хотели, авиотшии, туроператори, ресторантьори…

Функционална схема на решенията в управление на операциите в сферата на услугите.

В статията, в паралел с материалното производство, се разглеждат и анализират основните, от операционна гледна точка, характеристики на услугите и принципната схема на управление на операциите на услуги. Предложена е функционална рамка на групиране на решенията в операциите…

Съвместно използване на балансираната система от показатели (BSC) и показателя икономическа добавена стойност (EVA) за оценка ефективвостга па предприятието

В икономическата литература и практика са популярни различни техники за измерване на ефективността на дейността на предприятието, базирани както на финансови, така и на нефинансови показатели. Самостоятетюто използване на всяка една от тези техники има своите предимства…