2012, Брой 1


Дата на издаване: 26.9.2016

Свали брояСъдържание

Управление на конфликти посредством преговори, посредничество, медиация

Статията цели да представи понятието за конфликт, управлението му и решаването му посредством доброволни несъдебни способи или арбитраж. Разгледано е понятието конфликт като е поставен акцент върху трудовите конфликти. Посочени са трудовите спорове, страните по тях и въпросите,…

Законодателство в областта на социалното осигуряване в Албания

Обратна ипотека - шанс или риск

Стратегическая эффективность бизнеса как важный элемент его инновационного развития

Следва ли да се разшири обхвата на понятието “Отчетнообособена единица”

Авторът изследва конфликтът между непрекъснато разширяващата се предметна област на счетоводството и дефиниционните граници на неговия обект.


Българският мениджър в международния бизнес (Движение от моно към поликултурност)

Мениджърът на XXI век ще преуспява в международния бизнес само ако се научи да се съобразява е културните различия. В днешния делови свят да знаеш много в професионалната област не е достатъчно. Става все по-важно да координираш действията на индивиди, принадлежащи към различни…

Модел за управление на портфейли от недвижими имоти

Статията разглежда модел за управление на инвестиционни портфейли от недвижими имоти, който е съобразен е характеристиките на този тип активи и особеностите на пазара на който те се търгуват. Моделът се развива в три основни направления според метода за инвестиране в недвижимости…

Селският туризъм в България - състояние и насоки за усъвършенстване на организацията му с цел устойчивото му развитие

Благоприятните природо - климатични дадености на България създават предпоставки за развитие на туризма в различните му алтернативни форми като все повече се засилва тенденцита за насърчаване развитието на алтернативен селски туризъм като възможност за оживяване на икономиката…

Нива на туристическа лоялност към дестинацията и фактори за повишаването й