2012, Брой 2


Дата на издаване: 26.9.2016

Свали брояСъдържание

State of the art and evaluation of the welness and spa management in Bulgaria

The success of a tourist destination is impossible without well qualified and ambitious staff who keep an eye on innovations and their implementation. Besides, in line with the trend of growth in the tourist industry, respectively the increased interest in spa tourism, the biggest challenge is the adequate parallel development of human resources which underpin the design and development of the tourism product that is offered. The systematic need for staff development in the field of the so called…

Дългосрочен ефект на промоциите върху продажбите на марката

В статията се поставя на проверка хипотезата за наличието на дългосрочни ефекти от промоциите върху продажбите на марката. Проверката се извършва чрез тестове за стационарност на динамични ред, а в допълнение се прилагат и анализ чрез сегментирана регресия.


Методи за анализ и въвеждаш на липсващи индивидуални данни

В настоящто изследване се разглеждат проблемите на анализа на липсващи стойности в емпирични бази от данни. Описват се най-честите причини и се разглеждат механизмите за появата липсващи стойности. Прави се обобщение на познатите елиминационни методи за третиране, както…

Как управленският отчет да се превърне от сведение за миналото представяне в доклад за бъдещите възможности

Авторът излага някои свои виждания за възможното ориентиране на управленския отчет приоритетно към бъдещето на бизнеса.


Удовлетворение на персонала и склонност към текучество (на примера на „СКФ Берингс България” ЕАД)

Материалът е посветен на проблем, актуален не само за българската стопанска практика, но и в глобален план, а именно - текучеството на персонала. Текучеството е свързано както с директни разходи за набор, подбор и обучение на новопостъпилия персонал, така и с индиректни - произтичащи…

Приложение на SWOT - анализа като инструмент и предпоставка за ефективно управление на икономиката на селските райони в България

Резюме: SWOT - анализът е елемент от мениджмънта, прилаган широко при разработването на стратегии за развитие на районите и на бизнес - единиците в тях. Той позволява да се анализират външните въздействия и да се диагностицира вътрешното състояние на района и на единиците в…

Оптимизацията и маркетинга за търсачки (SEO / SEM) - ефективни начини за позиционирането на организацията в Интернет

В тази статия се разглеждат маркетинговите стратегии за търсещите машини, чиято цел е да се постигне ефективно позициониране на уеб сайтовете в търсачките, както и ще бъдат изтъкнати предимствата на Интернет маркетинговата стратегия като цяло от гледна точка на малките…

Изследване влиянието на икономическата криза върху продажбите - теоретични и приложни аспекти

Настоящата статия разглежда влиянието на икономическата криза върху продажбите. Изследването е представено в две части. В първата част се дефиниране понятието криза и се характеризират видовете криза на равнище предприятие. Във втората част се изследва влиянието на кризата…

Конкурентна среда на пазара за хотелски услуги в България- състояние и специфика

Настоящата статия представя резултатите от секторен анализ като акцентът е поставен върху анализа на конкурентната среда по предоставянето на хотелиерската услуга и нейната дистрибуция чрез туроператори, изследвайки детайлно договорните отношения между хотелиери и туроператори.…