2013, Брой 1


Дата на издаване: 27.9.2016

Свали брояСъдържание

New approaches to regulating financial activity of enterprise from the position of organisational development

ОПЕРАЦИОНЕН ПРОЧИТ НА БАЗИСНИЯ МОДЕЛ НА КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Като една от важните предпоставки за реализиране целите на административната реформа в България се приема извършването на промяна на управленския стил на публичната администрация чрез адаптиране и прилагане на подходи и инструменти, използвани в бизнес администрацията.…

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ПРЕД БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В БЪЛГАРИЯ

С началото на прехода към пазарна икономика и демократично управление на страната се поставя и началото на здравната реформа. Близо четвърт век по-късно здравеопазването в България се намира в тежко състояние. Целта на настоящата статия е да изведе основните проблеми, които…

ОЦЕНКА ВЪРХУ ПОДХОДА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ДОГОВАРЯНЕ НА РЕСУРС ОТ ФОНДОВЕТЕ ПО ОБЩАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА НА ЕС ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г

 В статията се интерпретират необходимото и достатъчното условие за пълноценното участие на България (а и на всяка друга страна членка) в кохезионната политика на ЕС. В поконкретен план, съдържанието на статията е ориентирано към: идентификацията на условията, гарантиращи…

ОДИТЪТ В ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА КОМПАНИЯ – ФАКТОР ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА И ПОВИШАВАНЕ РЕЗУЛТАТНОСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО

В настоящата статия се разглеждат актуални въпроси на одита в управлението на застрахователната компания и неговата роля за намаляване на риска и повишаване на конкурентоспособността й; отделя се внимание на потребността от одит върху управленските структури и функции,…

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ЕКИПА И ЕКИПНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В студията е представена една концепция за екипа и неговите характеристики, разработена за целите на контрола върху представянето на екипите в организацията. Концепцията се основава на класически и съвременни постижения на редица управленски, социални и психологически…