2013, Брой 2


Дата на издаване: 27.9.2016

Свали брояСъдържание

ЕДНА НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ПРИ КЛАСИФИКАЦИЯТА НА МЕТОДИТЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ЛИПСВАЩИ ДАННИ

Статията третира класифицирането на методите за анализ на липсващи стойности. Представени са няколко съществуващи класификации на Kalton и Kasprzyk (1986), Rubin и Little (2002) и Ghosh-Dastidar и Schafer (2003). В тези класификации, обаче, не се откриват ролята на механизмите на липсващи данни, които водят…

МОДЕЛ НА БЮДЖЕТНИЯ ПРОЦЕС НА БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА БАНКА

Успешната финансова политика е приоритет на всяка българска търговска банка. Според авторската концепция чрез правилното организиране на бюджетния процес на търговската банка се реализира основната цел за повишаване на оперативния й резултат. В статията е представен авторски…

КЛЪСТЕРНИЯТ АНАЛИЗ – ИНСТРУМЕНТ ЗА ГРУПИРАНЕ НА ОТРАСЛИТЕ ОТ ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ПО ОБЛАСТИ

Настоящият труд разглежда една от възможностите за приложение на кълстерния анализ в регионалните изследвания. През последните години редица страни проучват възможностите за провеждане на диференцирана икономическа политика по райони и по отрасли. На тази основа все повече…

ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕГРЕСИОНЕН АНАЛИЗ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЕФЕКТИТЕ ОТ НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

В статията се разглеждат три въпроса, свързани с приложението на регресионния  анализ за измерване на ефектите от насърчаване на продажбите. Изборът на зависима променлива определя вида на ефектите, които могат да се измерят. Наличието на няколко независими променливи…

НОВА КОНФИГУРАЦИЯ НА СВЕТОВНИТЕ ФИНАНСОВИ ЦЕНТРОВЕ В УСЛОВИЯ НА ГЛОБАЛНА КРИЗА

Обект на изследователски интерес са тъй нар. „столици на капитала” – международните финансови центрове, водещите рейтингови оценки и експертни анализи за тези финансови мегаполиси. Проследяват се някои нови тенденции на тяхното раздвижване и се очертават параметрите…

ИНТЕГРАЦИЯ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Във всички документи на Европейския съюз през последните десет години се поставя особен акцент върху две предизвикателства – глобализацията и застаряването на населението. Обща основа за адекватен отговор на тези две предизвикателства се явява конкурентоспособността…

ЕВРАЗИЙСКАТА ПАРАДИГМА И ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ

Статията разглежда различни аспекти на противоборството между неолибералната и евразийската ценностни системи. Последната се разглежда като нова алтернатива за развитие на регионални и глобални процеси. Анализират се вероятните варианти за бъдещи геостратегически действия…