2014, Брой 1


Дата на издаване: 28.9.2016

Свали брояСъдържание

МНОЖЕСТВЕНО МОДЕРАТОРНО ВЪВЕЖДАНЕ

В настоящото изследване се прави опит да се проучат възможностите за съчетаване на множественото въвеждане с модераторен анализ. Използването на модераторен анализ е с цел да се подобри описанието и моделирането на взаимовръзките между променливите в базата данни. Като…

ЕФЕКТ НА ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ СЛЕД ПРОМОЦИЯ

 В статията се разглежда един от динамичните ефекти на промоциите – приспособяването на продажбите. Този ефект се наблюдава веднага след приключване на насърчителната акция. Представени са резултати от емпирично изследване като за целта на анализа е изполван тест…

НЕОИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ИЛИ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ?

Икономически просперитет като явление в България вече четвърт век не е познато на българското общество. Икономика, изпълнена с национално съдържание и същност все повече звучи като абстракция. България почти не разполага със стопански предимства, обосновани от икономическите…

ИДЕНТИЧНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИОНЕН БРАНД

В условия на интензивна пазарна конкуренция ролята на менталното позициониране - самодиференцирането на бранда в съзнанието на купувача чрез малко на брой желани от фирмата асоциации, отслабва като инструмент за положителна диференциация на бранда и основание за покупка.…

ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА ОБХВАТА НА СЪПРОТИВАТА И ВЪЗПРИЯТИЕТО НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР СРЕЩУ ОРГАНИЗАЦИОННА ПРОМЯНА

В статията се застъпва тезата, че съпротивата на човешкия фактор срещу организационна промяна е критичен момент от нейното изпълнение. Това налага да се диагностицира равнището на съпротивата на хората, което се определя от различни обстоятелства и критерии. Публикацията…

ПО ВЪПРОСА ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ПЕРСОНАЛА ПРИ ОРГАНИЗАЦИОННА ПРОМЯНА

 В настоящата статия подробно се разглежда въпроса за подготовката на персонала при осъществяването на организационна промяна. Тази дейност представлява част от цялостен модел за организационна промяна, който е разработен от автора в реална среда. Представена е на кратко…

КОМУНИКАЦИИТЕ В ПРОЕКТНИЯ ЕКИП

 Комуникациите са в основата на проектната дейност – те са неотменна част от процеса на възлагане на задачи, контролиране на тяхното изпълнение, вземане на решения, управление на конфликти и т.н. В зависимост от своето предназначение, проектните комуникации могат да…

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДРУЖЕСТВА

Определянето на стойността на публичните дружества е една от основните задачи, стоящи пред финансовите анализатори. От решаването й се определя дали едно дружество е подценено или надценено спрямо текущата си пазарна оценка. Авторския модел за оценка, предложен в настоящата…

РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Резюме: Регионалната политика на Европейския съюз преминава през редица етапи и промени във времето. Основната цел на настоящата статия е да се проследи и оцени досегашното развитие и усъвършенстване на регионалната политика на Европейския съюз и да се изведат основните…