2014, Брой 2


Дата на издаване: 28.9.2016

Свали брояСъдържание

РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, БАЗИРАНА НА ЗНАНИЯ И ИНОВАЦИИ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР: НЕОБХОДИМОСТ, КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ И ЛОГИЧЕСКА РАМКА

Тази публикация представя проект № BG161P003-1.2.02-0022-C0001 „Създаване на нов офис за трансфер на иновационни технологии в предприятията от Югоизточен регион”, финансиран по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, процедура…

ОБРАТНОТО НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДДС ПРИ СДЕЛКИ СЪС ЗЪРНЕНИ И ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ – МЕХАНИЗЪМ ЗА БОРБА С ДДС ИЗМАМИТЕ

С настоящата статия авторът прави кратък анализ на земеделския сектор, в частност зърнопроизводството, като рисков отрасъл за икономиката на страната по отношение на търгуването с бързоликвидна продукция каквато е зърното и техническите култури. Сключването на подобен…

МАРКЕТИНГОВАТА КОМУНИКАЦИЯ В ПОРТАЛА ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ВИДЕО YOUTUBE

Онлайн видео маркетингът стана важна част от дигиталните маркетингови комуникации на организациите. Видеоклипът е силен маркетингов инструмент, особено ако се подходи от стратегическа гледна точка. Тази статия разглежда маркетинговата комуникация в портала за споделяне…

ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОДУКТИ – ОЩЕ ЕДИН ПРОЧИТ С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО

В настоящата статия се прави опит да се изведат някои основни насоки за усъвършенстване на ценообразуването на инвестиционни продукти. Във връзка с това се дискутира влиянието на особеностите на инвестиционните продукти и характеристиките на В2В пазарите върху ценообразуването.…

ВЪПРОСЪТ ЗА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ И НЕГОВАТА ТРАКТОВКА В УПРАВЛЕНСКАТА ПРАКТИКА НА БЪЛГАРИЯ

Обект на настоящата статия е информационната система за 1 икономиката , която се прилага понастоящем в България и е установена в отговор на осъществявания в страната от началото на 90-те години на ХХ в. преход към пазарна икономика. Предмет на изследване са принципите и правилата…

СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ СПРЯМО КОНКУРЕНТИТЕ В УСЛОВИЯТА НА НЕСИГУРНОСТ

Промяна в поведението на факторите от външната за организациите среда, последващи вътрешни промени на организационните процеси; повишаваща се интензивност на влиянието на конкурентните сили и търсенето на възможности за подобряване на конкурентните предимства на организациите;…

БЕНЧМАРКИНГЪТ - ЕЛЕМЕНТ ОТ ПРОЦЕСА НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО ФИРМЕНО ПЛАНИРАНЕ

В условията на нарастваща глобализация решаващо значение за всяка организация е способността й да оцени своите практики в сравнение с бизнес стратегиите и целите на своите конкуренти; да подобрява управлението на фирмените бизнес процеси, които помогнат за постигане на…

ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА И ПРОДУКТОВИЯТ АСОРТИМЕНТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ

Целта на настоящата статия е да изследва въздействията на икономическата криза, развила се след 2008 г., върху решенията на българските фирми в областта на продуктовия им асортимент. Продуктът е първостепенен по важност маркетингов инструмент и поради това дейностите и мерките,…

УПРАВЛЕНИЕ НА МАРКЕТИНГА В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

Целта на настоящата статия „Управление на маркетинга в условията на икономическа криза“ е на основата на проучване и анализ на маркетинговото поведение на фирмите в България да се изясни отражението на икономическата криза(2008 – 2010г.) върху управлението на маркетинговата…

ИНТЕРЕСИ, ЦЕЛИ, МАРКЕТИНГ

Всеки производител организира и реализира някаква дейност воден от интересите си. Кратко казано интересът на всеки икономически и неикономически субект се изразява в положителна промяна на общественото му положение . Формата, чрез която се изразяват интересите на субектите…