2015, Брой 1


Дата на издаване: 29.9.2016

Свали брояСъдържание

РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, БАЗИРАНА НА ЗНАНИЯ И ИНОВАЦИИ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР: РЕЗУЛТАТИ И ПРОДУКТИ, РАЗРАБОТЕНИ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА

Тази публикация представя проект № BG161P003-1.2.02-0022-C0001 „Създаване на нов офис за трансфер на иновационни технологии в предприятията от Югоизточен регион”, финансиран по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, процедура…

ЕФЕКТИ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ

В студията се разглеждат въпроси свързани с ефектите, които оказват Оперативните програми „Транспорт” и „Транспорт и транспортна инфраструктура” за устойчиво развитие на транспорта. Инвестициите в транспортната инфраструктура имат дългосрочни ползи свързани…

TURKEY – A COUNTRY ON ITS WAY INTO THE EU

This article presents an analysis of Turkey and its ambition to become a full member of the European Union including its consequences for the EU and its Member States. The analysis starts with the historical background of Turkey and its long journey to the West. The second chapter represents the main part of this work, covering the topics "Turkey at Present" and “EU-Resentments”. The analysis of these issues is necessary for a better understanding of Turkish politics today…

МАРКАТА КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕЛИ

В статията се разглежда представянето на марката в съзнанието на потребителите и подходът „средство – цел”, който се използва като инструмент за анализ. Прави се връзка между експлицитните и имплицитни потребителски цели и основните равнища в този подход. 

ПОДХОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗНОРОДНОСТТА НА УСЛУГИТЕ

Разнородността е присъща характеристика на услугите и се свързва с потенциала на разликите в изпълнението им. Разнородността отразява отклоненията в резултата на операциите при предоставянето на две еднакви услуги. Основната цел на статията е да се предложат подходи за…

ИДЕЯТА ЗА БЕЗУСЛОВЕН БАЗОВ ДОХОД – ПОЯВА, РАЗВИТИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ

Безусловен базов доход е доходът, изплащан от политическа общност на всички нейни членове на индивидуален принцип, без подоходен тест или изисквания за работа. За първи път идеята за базов доход се появява през 1797 г. в творбата на Томас Пейн „Аграрна справедливост“.…

ПЪТЯТ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОЗОНАТА. С ИЛИ БЕЗ ВАЛУТЕН БОРД?

В настоящото изследване се разглежда текущото изпълнение и състояние на критериите за номинална конвергенция от страна на България и възможностите за присъединяването на страната към Валутно курсовия механизъм II. Особено внимание се обръща на стабилността на действащия…

ПУБЛИЧНИ РАЗХОДИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ЕМПИРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ

В предлаганата статия се прави опит за анализ и изследване на промените в общата сума на публичните разходи (PE) на Република България в периода преди по време и след световната финансово-икономическа креза. Предлагат се и се дискутират иконометрични модели, обясняващи промените…

ИНФЛАЦИЯ, ДЕФЛАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕТО НА ИКОНОМИКАТА

Инфлацията и дефлацията са две състояния на икономическата система, които се причиняват от различни екзогенни и ендогенни фактори на икономическата система. В общия случай тенденцията е цените да намаляват под влиянието на обективни икономически и извъникономически фактори.…