2015, Брой 2


Дата на издаване: 29.9.2016

Свали брояСъдържание

THE ROLE OF WOMEN IN BULGARIAN BUSINESS: CULTURAL PERCEPTIONS

The visible advantage of this study is the detailed and comprehensive methodology that contributes to the reliability and credibility of the findings. The results were consistent with the previous studies and in case of Bulgaria, at societal level, emphasized the importance of egalitarianism, with practices score visibly higher than all-country average; and with values score also slightly higher than all-countries average. These data attest to the idea that Bulgaria remains an egalitarian society…

КОПИ ТЕСТОВЕТЕ: ОТГОВОРЪТ Е 42

Рекламата може да бъде тествана през различни етапи на процеса на създаването й. В статията се разглеждат основните подходи, използвани в предварителните тестове на рекламата.


ФИНАНСОВО ОЦЕНЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПУБЛИЧНИ КОМПАНИИ

 Ключовото значение на корпоративните структури за националната икономика е безспорно и се обуславя от тяхната способност да създават продукта на труда. Като основни икономически агенти наред с държавата, банките и домакинствата, фирмите и по конкретно реализираните…

БЮДЖЕТИРАНЕТО – ЕФЕКТИВЕН УПРАВЛЕНСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Динамичната бизнес среда, непредвидимото поведение на конкурентите и потребителите, както и търсенето на успешната конкурентна позиция на пазара изискват ефективен процес на управление на предприятието. Това не може да се постигне без пълноценно стратегическо и оперативно…

УПРАВЛЕНСКАТА ОТЧЕТНОСТ В КОНТЕКСТА НА ПОДХОДИТЕ В УПРАВЛЕНСКИЯ КОНТРОЛ

В този ръкопис се дискутира върху взаимодействието между управленската отчетност и управленския контрол и най-вече по влиянието на възприетия подход за управленски контрол върху задачите на управленската отчетност. Разгледано е това взаимодействие при: контрол върху поведението,…

RISK MANAGEMENT: THE IMPORTANCE OF THE GREEKS IN THE ESTIMATION OF THE RISK IN FINANCIAL PORTFOLIOS COMPOUND BY DERIVATIVE PRODUCTS

The article is based on the study of the different forms in which financial institutions and investors measure the risk of the operations they realize on the market. Today, most investment portfolios include derivative products (mostly options), which is why this work is focused on the risk management of portfolios which include such products. The article describes some methods of assessing and managing derivatives. Most of the above mentioned methods will inevitably require the use of the Greeks…

КОНЦЕПЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА „ВИСОКОКАЧЕСТВЕНАТА“ („КВАЛИФИЦИРАНА“) СЕКЮРИТИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТА НА ИЗГРАЖДАНЕТО НА СЪЮЗ НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ В ЕВРОПА

В статията се разглеждат инициативите, предприети от Европейската комисия, други европейски институции и международни организации за гарантиране на единни стандарти за качество и адекватно регулаторно третиране на секюритизациите, като предпоставка за възстановяването…

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТТА МЕЖДУ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА И ОБЕМА НА ПРОДАЖБИТЕ НА ТЪРГОВСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Настоящата статия е насочена към изясняване същността на удовлетвореността на персонала и възможностите за нейното измерване. Предложен е модел за оценка равнището на удовлетворение на персонала в търговското предприятие и са изведени резултати от неговото приложение.…

ИЗГРАЖДАНЕ НА БРАНД ЛОЯЛНОСТ ОНЛАЙН

Социалните мрежи са важна част от интернет пространството. В последните години те се превърнаха в мощен двигател на бизнеса, оформящ общественото мнение. Социалните мрежи налагат “Mouth-to-Mouth” маркетинга и имат огромно влияние върху вземането на решение за покупка от…

СЕГМЕНТАЦИЯ НА БАНКОВИТЕ КЛИЕНТИ: ПРОБЛЕМИ И МАРКЕТИНГОВИ РЕШЕНИЯ

Пазарната сегментация предоставя на банковия мениджмънт сериозни възможности на основата на задълбочено познаване на клиентските сегменти да се разработят подходящи стратегии за по-ефективно инвестиране. В настоящата статия се изясняват някои от проблемите, които възникват…

РАЗВИТИЕ И ДОСТИЖЕНИЯ НА МАРКЕТИНГОВАТА НАУКА В ПЕРИОДА 1920-1930 Г.

Настоящата статия изследва еволюцията на маркетинговата наука в периода 1920-1930 г. Тя е продължение на предходни изследвания на автора, посветени на генезиса на маркетинга като самостоятелна научна дисциплина в периода 1900-1910 г., както и неговото развитие в периода 1920-1920. Целта…

СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ. МЕЖДУ ПРЕДСТАВАТА И РЕАЛНОСТТА

Маркетингът като бизнес функция е много сложна система. Т.е. той не е нито единично действие, нито еднократно извършвано действие Изграждането на маркетинговата система и поддържането й в равновесие, изисква да се вземат решения за комплекс от действия – стратегии и тактики.…