2016, Брой 1


Дата на издаване: 30.9.2016

Свали брояСъдържание

Особености в управлението на хората в операциите на услуги при различни по тип контакти между персонала и клентите

При реализиране на операциите на услуги са въвлечени в различна степен и двете участващи страни – персонал и потребители. В процеса на предоставяне на услугата те реализират различни по тип контакти. Обект на изследване в статията е връзката и зависимостта между различните…

Оценъчните разлики в селското стопанство, като резултат от модела на справедливата стойност

Селското стопанство е широко застъпен отрасъл в световен мащаб. Представянето в годишните финансови отчети на специфичните за него отчетни обекти (биологични активи и селскостопанска продукция) е регламентирано от СС 41 - Селско стопанство (СС 41) и МСС 41 Земеделие. С прилагането…

Маркетингът - необходим и възможен. Несъстоялата се Българска практика

Безспорната практическа значимост на маркетинга като управленска концепция, поставя въпроса: ако е необходим, при какви условия той е и възможен. Важните условия, които го правят такъв можем да обособим в две подсъвкупности. Първата включва обективните обстоятелства. Има…

Съвременни концепции и политики за електронно правителсвто

ПВ статията са представени новите моменти в процесите на внедряване на оперативна съвместимост между държавните администрации. На този етап от развитието на електронното управление е особено важно това да се реализира за да се избегне изискването на едни и същи документи…

Човешкият капитал в съвременните икономически изследвания: Систематичен преглед на литературата за страните от централна и източна Европа

Нарастващ брой проучвания се фокусират върху ролята на човешкия капитал в съвременните икономики. Това обуславя необходимостта от систематизация на придобитото знание и сравнителен анализ на научните резултати. Статията представя настоящото състояние на публикациите…

Линейно срещу нелинейно разширение на бранда - възможности и рискове

Статията има за цел да изясни разликата между стратегиите за разширение на марката и разширение на продуктовата линия. На първо място е дадено определение за това какво е марка, за да се премине към стратегиите за нейното разширение. Последните са разгледани от позицията…

Концептуална основа на различните измерителни инструменти на възприемане и оценка на качеството на услугите и приложни аспекти в индустрията за гостоприемство

Купувачи и потребители в развитите пазари стават все по- взискателни и капризни по отношение на качеството. Макар, че в настоящата статия ще говорим за качество на услугите в индустрията за гостоприемство, не може да не обърнем внимание на факта, че дори в сферата на материалните…

Кариерното развитие - отговорност на индивида и организацията

Съвременната макроикономическа среда се характеризира с динамичност и неопределеност на поведението на факторите в нея. Тази среда изисква от съвременната организация да търси нови подходи за управление, да се стреми към ефективно използване на наличните ресурси, за да…

Недостатъци на методиката за оценка на офертите за обществени поръчки в общините

Настъпилите промени в политическата система на Република България в края на деветдесетте години, оказват значима роля върху териториалното разделение и административното управление на нейните бюджетни звена. Започналия упадък на централизираната форма на управление…

Анализ на разходите за иновации в държавния сектор в България

Публичният сектор следва да задава рамката, в която ще работи икономиката на страната като цяло. От голяма важност е да се създадат условия за повишаване конкурентоспособността на всички субекти. Това през последните години се оказва свързано със създаването на подходящи…