2016, Брой 2


Дата на издаване: 30.9.2016

Свали брояСъдържание

Европейската инициатива за масови отворени онлайн курсове и предизвикателствата за нейното осъществяване в България

Непрекъснатият напредък в технологиите, постоянно променящите се и нарастващи изисквания от страна на висшите учебни заведения и бизнеса, както и възможността за намаляване на разходите и генерирането на материални и нематериални ползи и приходи са предпоставки за експлозивното…

Елинор Остром: Еволюция на институтите за колективно действие при управление на ресурсите за общо позване

До появата на изследванията на Елинор Остром в социалните науки господства гледната точка, според която проблемите на колективното действие не могат да бъдат решени ефективно – поне в тези случаи, когато хората са оставени сами на себе си; изходът е това да стане единствено…

За счетоводните принципи в контекста на новоприетия закон за счетоводството

Настоящото изложение е опит да се разгледат в аналитичен и съпоставителен вид счетоводните принципи в два Закона за счетоводството – този, който действа до края на 2015 г., и новоприетия закон, в сила от началото на 2016 г. За разкриване на философията на счетоводните принципи…

Особености на взаимовръзката "Система на земеделие - система на торене" и тенденция в използваните торове от земеделските стопанства в България през период 2007 - 2014г.

Системата на земеделие, прилагана при производството на продукция в растениевъдството, е ключов фактор за устойчивостта на земеделските стопанства в дългосрочен план. В тази връзка за изследване на приложението на конкретна продуктова система важно значение има анализът…

Скрити променливи при маркетинговите изследвания

Измерването на скрити променливи е честа задача в различни маркетингови изследвания. Адекватното измерване изисква точно дефиниране на модела на скритата променлива или конструкт. В статията се обобщават препоръки за разграничаване между формативен и рефлективен модели.…

За адекватността на финансовата отчетност у нас след четвърт век преход към...

В тази чисто критично-аналитична разработка, авторът ще дискутира по „адекватността” на финансовата отчетност у нас на „добрите” корпоративни практики. Като критерий за този анализ той формулира водещата роля на зависимостта „качество-полезност” на резултатната…

Изследване еволюцията на реформиране на международната валутна система

Обект на авторово изследване са проблемите - основни елементи на международната валутна система, Парижка валутна система или класически златен стандарт, Генуезка валутна система - модифицирана форма на златен еталон, Бретънуудската система като първи резултат от следвоенната…

RISK MANAGEMENT IN THE BUSINESS PROJECTS

The author of this paper was a team leader final result of the Cross sectoral Megaprojects working group under a COST Programme action in the period of 2012-2014. The group transformed into a risk management group and he (Milen Baltov) was the one to identify the issues of “incorporating risks” and “dealing with conflicts” in the formal project management of the investments. The author together with the team leader of the Transport working group disintegrated their groups…

Монте Карло симулация на промените в държавния дълг за периода 2017 - 2019г.

В предлаганото изследването се прави опит да се интегриране на риска от неблагоприятно нарастване на държавния дълг на Република България в периода 2017 - 2019 с Монте Карло симулация. Провеждането на симулацията се базира на спецификациите на регресионен модел на дълга…