2017, Брой 1


Дата на издаване: 9.2.2017

Свали брояСъдържание

ПРЕДВАРИТЕЛНИЯТ КОНТРОЛ ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - СЪЩНОСТ И РАЗВИТИЕ

Обществените поръчки представляват съществена част от икономиката на България. Само през изминалата 2015 г., след прилагане на процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП) в страната са сключени 23 019 договора, с обща стойност възлиза на 7,71 млрд. лв. В условията на икономически…

ТРАНСФЕР НА УПРАВЛЕНСКИЯ КОНТРОЛ И ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ФАМИЛНИЯ БИЗНЕС: ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФАМИЛНИ ФИРМИ

The transfer of management control represents preparation of family business for the succession process in terms of improvement of its management system in relation to future needs of the company and the family. The transfer can take place separately from the professionalization of management, but in the case of family firms which are in their early stage of development, the both processes could be realized together.The necessity of management formalization becomes stronger in the process of…

КЛЪСТЕРНА ПОЛИТИКА И КЛЪСТЕРНИ ИНИЦИАТИВИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Клъстерите са отличителна характеристика на почти всяка една съвременна национална и регионална икономика. През последните две десетилетия Европейският съюз насочи усилията си към изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации, към насърчаване на по-екологична…

ТЕХНОЛОГИЯ НА КОНТРОЛА ВЪРХУ ПОСЛЕДВАЩИТЕ РАЗХОДИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

В настоящата разработка са изследвани технологичните аспекти на финансовия контрол върху последващите разходи за ремонт, подобрение, реконструкция и модернизация на дълготрайните материални активи в стопанските предприятия. Във връзка с това, е направен обзор на наши…

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ПРОЦЕС И ЕФЕКТИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ СИСТЕМИ

В статията са разгледани проблеми, свързани с устойчивостта на политическия процес. Акцента се поставя върху специфичните особености при неговата реализация във връзка с упражняването на власт, вземането на решения и поведението на управляващите.   Прави се и характеристика…

ИЗГОТВЯНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА НЕФИНАНСОВА ДЕКЛАРАЦИЯ СПОРЕД НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

В резултат от приетия в края на 2015 година нов Закон за счетоводството е въведено изискването големите предприятия от обществен интерес да изготвят и публикуват нефинансова декларация. Основна цел на разработката е да се направи сравнителен анализ на текущо приложимата…