2017, Брой 2


Дата на издаване: 25.7.2018

Свали брояСъдържание

АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗДРАВНИТЕ СИСТЕМИ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ И ИНОВАЦИИТЕ ВЪРХУ ПАЗАРА НА КУРИЕРСКИТЕ УСЛУГИ

Публикацията е посветена на въздействието на новите технологии и иновации върху пазара на куриерските услуги. Темата е актуална, защото разглежда промените, които настъпват с дерегулацията…

РЕГИОНАЛНИТЕ ДИСПАРИТЕТИ - ПРЕДПОСТАВКА ЗА ИЛИ ПРОБЛЕМ ПРИ РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ?

В края на XX в. и началото на

АНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ

Актуалността на въпросите преразпределителните процеси (в частност: за данъчното облагане) в света, в Европейския съюз и в България, много често се свързва с демократичното…

СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ - СЪВРЕМЕННОСТ И ТРАДИЦИИ

От началото на осемдесетте години на миналия век въпросите за социалните предприятия придобиват особена популярност - практико-приложна, както и научна значимост. За един кратък…

РЕТРОСПЕКТИВЕН ПОГЛЕД И НОВИ МОМЕНТИ В СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ДМА (В ЧАСТНОСТ ЗЕМИ И СГРАДИ) В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 2004-2017Г. СЪПОСТАВИТЕЛЕН СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ

Основната идея на разработката е запознаване на читателите с етапите, през които преминава отчетността на бюджетните предприятия /организации в периода от 2004 до…

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО: ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ - НА ПРИМЕРА НА БЪЛГАРИЯ

Непосредствената цел на настоящото изследване е да очертае перспективите пред ПЧП у нас, произтичащи от предвижданата нова

ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ КЪМ УЧЕНЕ И АКАДЕМИЧНИТЕ МОТИВАЦИОННИ ОРИЕНТАЦИИ НА СТУДЕНТИ В РАННА ФАЗА НА ВИСШЕТО ИМ ОБРАЗОВАНИЕ

На фона на набиращата сила ценностна дезориентация в Европейски план и особено в контекста на българската ценностна криза, работата с всяка следваща кохорта студенти става все по-специфична…

ПОУКИ ОТ РАЗРАБОТВАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА МАСОВ ОТВОРЕН ОНЛАИН КУРС ПО ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ И СОЦИАЛНИ МЕДИИ

Бързото развитие на дигиталните технологии и културата на споделяне променят начина на предоставяне на образователни услуги. Масовите отворени онлайн курсове (МООК) често се определят като разрушителна…