2017, Брой 3


Дата на издаване: 27.8.2018

Свали брояСъдържание

Пазарно ориентирано професионално образование и обучение относно стандартизацията в България: нужди и изисквания

В тази статия са представени накратко основните резултати от изследване, насочено към идентифициране на нуждите и изискванията на българския пазар на труда по отношение на осигуряването на лесно достъпно обучение и обучение, специално съобразено със стандартизацията (особено…

Количествените срещу качествените изследвания в техните епистемологично онтологични конфликти, значението им и бъдещите тенденции в управленския клон на социалните науки в рамките на догмата на западните бизнес училища

Тази статия представя критично обсъждане на епистомотологично-онтологичното напрежение в управленските изследвания и предлага бъдещите тенденции и развитие.


Създаване на стойност и съвместно създаване на стойност в професионалните бизнес услуги: предизвикателство на дигиталната среда

Изследването се основава на литературата и експертните мнения за бизнес услуги с интензивно използване на знания и тяхната способност да предоставят на своите клиенти знания и иновации. Възползвайки се от концепцията за предоставяне на висококвалифицирани знания, за да…

Социално-икономически аспекти в революционното дело на Васил Левски

Текстът разглежда социално-икономическите експликации, свързани с делото и личността на Васил Левски. И преди всичко как Левски е боравил с финансовите ресурси и каква е тяхната роля в изграждането и функционирането на Вътрешната революционна организация. Практика бързо…

Успешни практики за оценка на социални предприятия

Проучването на приносите на социалните предприятия има значима роля за обогатяване на съдържателните интерпретации на социалните структури. Те са доказателство за уменията, за способностите, за нагласите на социалните предприемачи, ръководители и лидери да набелязват цели,…

Пазарната значимост на 100% лоялните домакинства

В настоящата статия се представят част от резултатите на научното изследване „100% лоялните и 100% лоялността“, което се основава на данни от потребителския панел ConsumerScan на изследователска агенция GfK-България. Предмет на изследването са 100% лоялните домакинства и явлението…

Специфика на анализа, прилаган при прогнозиране цените на акциите на публичния пазар

В сферата на финансово-икономическия анализ се заражда и едно от най-сериозните разделения на специалистите, било то учени и практици, а именно това между поддръжниците на техническият анализ и техните критици, т.е. поддръжниците на фундаменталния/финансовия анализ. Фундаменталният…

Нагласи за труд и проблеми при професионалната реализация на младите хора в България

Световната икономическа, финансова и политическа криза през последните години предизвика сътресения във всички сектори и се отрази върху съдбата и трудовата заетост на много хора. Последиците от кризата рефлектираха болезнено и върху младите хора, като ги изправиха пред…

Предпоставки и реализация на взаимодействието в системата на данъчно-осигурителния контрол

При стратегическото планиране и фактическото осъществяване на дейността на Националната агенция за приходите (НАП) в България, от момента на създаването й -досега, значително внимание се отделя на въпросите, свързани с взаимодействието (сътрудничеството, партньорството)…

Дебатът за гарантиран минимален доход

Дискусията за гарантиран доход поставя въпроса за това, което едно справедливо и честно общество трябва да гарантира на всички: адекватна безусловна икономическа независимост. Дебатът за гарантирания доход разкрива кои са главните елементи за осигуряването на икономическата…

MRW моделът на растежа: възникване, развитие и емпирични доказателства

Статията се фокусира върху неокласическия модел на растежа с човешки капитал, разработен от Mankiw, Romer & Weil (1992), като един от най-широко използваните теоретични модели и инструмент за оценка в изследванията относно източниците на растежа. Представено е математическото описание…