2018, Брой 1


Дата на издаване: 27.8.2018

Свали брояСъдържание

Модели и подходи за модернизиране на обучението в университетите

Докладът е фокусиран върху някои основни постигнати резултати досега в рамките на проекта "Достъпност и хармонизация на висшето образование в Централна Азия чрез модернизация и развитие на учебните програми" - АКАДЕМИКА № 561553-ЕРП-1-2015-1-BG-ЕРПКА2- CBHE-JP. Този 3-годишен проект…

Умения за дигитален маркетинг: Може ли съвместна европейска магистърска степен да допринесе за преодоляване на пропуските?

Кризата с таланти в областта на цифровия маркетинг е глобална и е част от по-широкия дефицит на цифрови умения. Наблюдението на цифровия единен пазар от страна на Европейската комисия установява, че много от държавите-членки на ЕС имат дефицит в цифровия капацитет. Целта…

Устойчиво управление нa социалните предприятия

В тази статия са разгледани въпроси за същността на устойчивото управление на социалните структури. Направен е опит за изясняване на допирните точки” между двете съвременни управленски концепции - социални предприятия и устойчиво управление. Обяснени са накратко и подходите…

Оценка на корпоративната социална отговорност на българските фирми

В световната икономика корпоративната социална отговорност е синоним на устойчиво развитие. Европейският дебат по този въпрос е пряко свързан с перспективите за нефинансова отчетност на дружествата в Европейския съюз. Целта на публикацията е да се задълбочи теоретичният…

Изследване нa приложението нa Лийн инструменти за оптимизиране процеса на обслужване при технологично базирани услуги

Технологично базираните услуги промениха начина на живот на хората. Масовото им използване повлия на нагласите и познанията на потребителите относно взаимоотношенията им с обслужващата система и персонал, участието им в процесите като съпроизводители, формирането на потребителската…

Устойчиво управление нa социалните предприятия

В тази статия са разгледани въпроси за същността на устойчивото управление на социалните структури. Направен е опит за изясняване на допирните точки” между двете съвременни управленски концепции - социални предприятия и устойчиво управление. Обяснени са накратко и подходите…

3D принтиране - фактор или пречка за развитието на експресните превози и доставки в бъдеще

Поддържането на висок пазарен дял в логистичния бизнес на експресните превози изисква осъществяване на постоянно наблюдение на навлизащите технологии и иновации в бизнес секторите, в които оперират основните възложители на транспортни услуги. Технологията за триизмерно…

Проекции нa ислямските финанси

Ислямските финанси и ислямското банкиране са малко известни въпроси сред българската научна мисъл. Това кара автора на статията да проучи, анализира и проследи появата на ислямската финансова система, нейните основни структурни компоненти, забраната за лихва "риба"…

Качество нa банковите кредити в България: състояние и динамика

Настоящото изследване е посветено на качеството на кредитите, отпуснати от търговските банки в България, през периода 2007 - март 2017 г. Анализирана е динамиката в качеството на банковите кредити, като са изследвани ключови показатели за състоянието на кредитните портфейли.…

Американският пазар на акции през призмата на коефициентите „Цена-продажби” (Р/S) и „Стойност на предприятието-продажби“ (EV/S)

Настоящото изследване е съсредоточено върху коефициентите “цена-продажби” (Р/S) и „стойност на предприятието-продажби“ (EV/S), които се използват при сравнителните методи за оценка, за анализ на представянето на компаниите, както и за анализ на цели сектори и на пазара…