2018, Брой 2


Дата на издаване: 1.10.2018

Свали брояСъдържание

Изследване качеството на счетоводната информация и изграждане на висококачествена счетоводна информационна система

Все повече се дискотират въпроси относно качеството на информацията в годишните финансови отчети, което породи и интереса към темата. В публикациите по тази тема се представят различни мнения и коментари по отношение на това, кои са критериите за определяне на това, кое е качествено…

Глобализацията или деглобализация: размисли върху съвременната геополитика

Има нов подход към процеса на глобализация. Нови тенденции в глобализацията, деглобализацията, както и възможността се анализират за създаване на нов геополитически ред. Ролята на геополитиката и геоикономиката в процеса на глобализация.

Доброволци в защита на правата на човека в Япония

Интереса и вниманието ни през последните години съвсем разбираемо са насочени предимно към Европейската конвенция за защита на правата на човека и Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Но в света съществуват и други модели за осигуряване на подобна защита. Макар…

Ролята на публичните политики в стратегическите документи за регионално развитие в България

През последните десетилетия на ХХ век се забеляза тенденция в промяна на подхода при вземане на управленски решения от правителството. Тази промяна се дължи именно на навлезлите и все по-широко използвани „публични политики“, които помагат на управленския елит за поинформирано…

Фискална роля и значение на данъка върху недвижимите имоти в България- сравнителен анализ на 265 общини

Целта на настоящата статия е да се изследват ролята и фискалното значение на данъка върху недвижимите имоти в България. Разгледани са характеристиките на данъка като един от найподходящите методи за акумулиране на ресурси на местно ниво с акцент върху неговият приходен потенциал.…

Изследване на някои предпоставки за въвеждане и информационно осигуряване на оперативния контролинг в застрахователното дружество

В научния материал са разгледани специфични особености на застраховането и управлението на застрахователната дейност. Оперативният контролинг е крачка напред в усъвършенстване управлението на застрахователното дружество и успешна формула за преодоляване на неговите дефицити…

Трансформиращ модел за организационно развитие чрез усъвършенстване на междуличностните отношения

В настоящата студия са изследвани междуличностните отношения в Резюме: организации, работещи в частния сектор. След обработване на информацията от проведени анкети и интервюта е доказана тезата, че ефективните междуличностни отношения в организацията и изграждането на интелигентна…

Преглед на модел на Алтман за оценка на жизнеспособност на малки и средни предприятия

Малките и средни предприятия като обект на изследване са акцент на множество научни разработки, Европейски и национални програми. Тяхната способност за генериране на приход привлича вниманието на инвеститори, държавни институции и други партньори. Това може да се види в редица…

Корпоративната социална отговорност в контекста на глобалната верига на доставки

Основната цел на статията е да разкрие корпоративната социална отговорност като ядро на веригата на доставки. Представени са нови теоретични подходи и концепции в посочената област на изследване. Посредством прилаганите корпоративни политики компаниите се легитимират като…

Маркетинговите комуникации и теорията на Пол Вацлавик за човешката комуникация

Маркетинговите комуникации играят все по-значима роля за постигане на маркетингов успех. Съществуват две основни направления при изучаване на комуникацията. Първото и най-често използвано в литературата по маркетинг разглежда комуникацията като процес на предаване на послания.…

Мaркетингова отчетност при релационния маркетинг: същност и метрики

Настоящата статия в началото разглежда разликите между класическия транзакционен маркетинг и по- съвременната маркетингова парадигма т.е. релационния маркетинг, както и ползите от задържането на ценните клиенти с оглед удължаване на периода на взаимовръзката с тях. Основната…