2019, Брой 1


Дата на издаване: 5.4.2019

Свали брояСъдържание

Насоки за подобряване на бизнес среда в подкрепа на устойчиво регионално развитие

Статията се опитва да дефинира бизнес средата, фокусирайки се върху нейната регионална специфичност. Синтезиран анализ на проучвания за бизнес средата е извършен от международни, Европейски и национални институции, включително: Световна банка, Европейска комисия, Българска…

Усъвършенстване структурата на управление на МВР

Статията съдържа резултати от анализ на съществуващата управленска структура и алтернативни предложения за усъвършенстването и спрямо ключови характеристики като норма на управляемост, хоризонтални връзки и йерархия. Приложени са методите за събиране, проучване и анализ…

Управлението на нефинансовия риск - фундамент на социалните стандарти

Основната цел на публикацията е да разкрие значението на управлението на нефинансовия риск в контекста на корпоративната социална отговорност като фундамент на социалните стандарти. Систематизирана е актуална академична литература, посветена на корпоративната социална…

Теоретично-практически аспекти при избор на метод за трансферно ценообразуване (трасферни методи за целите на предприятието и методи за данъчни цели)

Идеята на настоящата студия е да запознае читателите с предизвикателствата, пред които ни изправя трансферното ценообразуване, като обект на изучаване и изследване и в частност при избора на подходящ метод за определяне на трансферните цени между свързани лица.

Механизми на регулиране и контрол на банковите сливания и поглъщания

През последните десетилетия процесите на концентрация и централизация на капитала в банковия сектор рязко се засилиха и станаха значим феномен в обществено-стопанския живот на развитите в икономическо отношение страни. Сливанията и придобиванията като основна форма на…

Обща характеристика на одита като юридически контрол

Развитието на одита като форма на юридически контрол е свързано с търсенето на решения на проблема „Приципал-Агент“ в управлението. В съвременната теория на управлението публичното регулиране на стопанската дейност се основава на връзката между принципал и агент, в която…

Европейският надзорен механизъм - обща характеристика

Единният надзорен механизъм (ЕНМ) е един от трите основни стълба на Европейският банков съюз (ЕБС), наред с Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) и Единната схема за гарантиране на депозитите. Негова цел е да централизира в Европейската централна банка (ЕЦБ) в пруденциалния…

Кодираността на социумите: теория и практика

В статията се анализират теоретическите и практически постулати за кодираността на социумите (нация, народ, етнос, държава, религиозни общности и пространства, бизнес и социални структури, неправителствени организации др.). Темата е сравнително нова и недостатъчно осветлена…