2019, Брой 2


Дата на издаване: 16.1.2020

Свали брояСъдържание

Взаимодействие и интеграция на контролните системи

В множество публикации и форуми, контролните системи са изследвани и представи от различни аспекти, като една значителна част от тях проучват системите от гледна точка на вътрешния контрол и вътрешния одит. Разгледани през призмата на държавния контрол, контролните системи…

Нов подход за оценка на ефективността на разходите за висше образование във връзка с постигнатото качество (данни от избрани страни от Централна и Източна Европа)

Настоящият документ разглежда ефективността на разходите за висше образование чрез сравнение между държавите-членки на ЕС от Централна и Източна Европа по отношение на ефектите, свързани с качеството на образованието, получени чрез прилагането на метода за анализ на обхващането…

Еко иновации - разходи за възстановяване и опазване на околната среда в България

Глобалната икономика е изправена пред редица предизвикателства, свързани с околната среда и икономическата конкурентоспособност. За опазване на околната среда и повишаване на конкурентоспособността на организациите, са необходими технологии, процеси и бизнес модели, които…

Елинор Остром: полицентричното управление - алтернатива на държавата и пазара

Изследванията за управлението на ресурсите за общо ползване и публичните блага водят до разработването на нова теория, която да обясни явления, които не се вписват в дихотомията на държавата и пазара. Хората притежават по-сложна мотивационна структура и повече способности…

Индекс на брутното национално щастие - методика и анализ на резултати от емпирично изследване

Измерването на щастието е обект на интерес на изследователи от различни области като психология, социология и икономика. Съществуват различни подходи за операционализиране и измерване на щастието - прилагат се както отделни, така и многомерни измерители. Един от подходите…

Езикови норми в бизнес комуникациите

Във всяка една организация ежедневно се провеждат разговори, преговори, уточнения; пишат се документи, различни видове делови писма, води се кореспонденция, телефонни разговори. Създават се множество документи, една част от които се регистрират, архивират и т.н. Това налага…

Промените в системата за възнаграждения на служителите в държавната администрация от началото на 2019 година - възможности и проблеми

В статията се разглеждат промените в системата за възнаграждения на служителите в българската държавна администрация, които са в сила от началото на 2019 година.
Теоретичната основа, възприета в статията е концепцията за общото възнаграждение (Total Reward), което включва монетарни…

Влияние на паричната политика на ЕЦБ върху лихвените проценти по фирмените кредити в България

Настоящата статия е посветена на влиянието на паричната политика на Европейската централна банка (ЕЦБ) върху динамиката на лихвените проценти по банковите кредити на нефинансови предприятия в България през периода 2007 - средата на 2019 г. Разглеждат се мерките на паричната политика…

Нови тенденции в развитието на инструментариума на ислямското банкиране и финанси до 2050 година

В статията се прави опит за анализ и прогнози на ислямското банкиране и финанси до към 2050 година. То включва глобалната демографска структура в перспектива, търсенето на ислямски финансови продукти, новите предизвикателства пред ислямското банкиране, ислямския финансов…

Кодираността на социумите: теория и практика Втора част: Съдбата на българския ГеоКод

В статията се анализират теоретическите и практически постулати за кодираността на социумите (нация, народ, етнос, държава, религиозни общности и пространства, бизнес и социални структури, неправителствени организации др.). Темата е сравнително нова и недостатъчно осветлена…