2020, Брой 1


Дата на издаване: 16.7.2020

Свали брояСъдържание

Значението на ликвидността и задлъжнялостта за финансовото състояние на предприятията в България

Темата за нивата на ключовите показатели за ликвидност и задлъжнялост на предприятията в българската икономика е особено важна и актуална във връзка с финансовото им състояние, главно поради липсата на статистическа информация и анализ по въпроса. Целта на статията е да…

Деятельность транснациональных банков на российском рынке кредитования

Российская банковская система находится в постоянной динамике и процессе реформирования в соответствии с изменяющимися потребностями ринка. Потребительское кредитование в России играет важную роль и продолжает развиваться в последнее время. Бистрое наращивание банками…

Контрол върху собствения капитал

Контролът върху собствения капитал е актуален за времето си въпрос, който подлежи на различни анализи, изследвания и проучвания от различни специалисти. Този контролен обект е специфичен, от гледна точка на неговото естество и съдържание. Контролът върху собствения капитал,…

Икономическо въздействие на пандемиите

Пандемията от коронавирус от 2019-2020 г. ни изправи пред спешното разрешаване на въпроси, свързани с икономическото въздействие на пандемиите. Ефектите от пандемиите в човешката история водят до промяна както във функционирането на икономиката, така и до промяна в обществените…

Конкурентни предимства нa курортен комплекс „Златни пясъци“ на германския емитивен пазар


Резюме: Курортен комплекс „Златни пясъци" като успешна туристическа дестинация привлича ежегодно хиляди туристи. Значителна част от тях са туристи от Федерална република Германия. Обект на изследване в статията са позициите на курортен комплекс „Златни пясъци“ спрямо…

Пруденциални изисквания към финансовите системи и последващи резултати при тяхното стрес-тестване

В разработката се разглеждат проблемите, свързани с изследване на българския банков опит за провеждане на стрес тестове на банковата система. На анализ се поставят пруденциалните изисквания на банковия надзор, коментират се резултатите от последните стрес-тестове на банките…

Технологичната синергия в разработването на нови продукти

Статията изследва въздействието на технологичната синергия върху резултатите от разработването на нови продукти. В публикуваните до момента проучвания преобладава схващането, че фирмите с по-развити технологични способности са по-иновативни и поради това разработват продукти…

Мониторинг нa външните и вътрешните заплахи в национален и корпоративен контекст за целите на управлението

Управлението на всяка система изисква навременно и точно разпознаване на външните и вътрешните заплахи както в държавен, така и в корпоративен контекст. Настоящата статия се стреми да посочи основните заплахи, които винаги повлияват средата и които следва да бъдат обект на…

Конвергенция в разходните компоненти нa БВП нa България към Еврозоната

В статията се анализира разходната структура на БВП на България, като се съпоставя с тази на Еврозоната и се проследява наличието или отсъствието на конвергентни процеси. Наред с разходната структура на БВП като цяло се изследва и динамиката и относителната значимост на отделните…

Разпространение нa различните видове иновации сред предприятията в държавите-членки на Европейския съюз

Статията разглежда разпространението на продуктовите, процесиите, организационните и маркетинговите иновации сред предприятията в държавите-членки на Европейския съюз. Осъщественият анализ показа, че различните направления на иновационна активност на фирмите в страните…

Геоикономическо значение нa водния сектор за регионалното развитие на България

Настоящата статия е посветена на геоикономическата оценка на състоянието на водния сектор в България. В уводната част са представени проблемите на водния сектор. В изложението са изведени основните проблеми на водния сектор от гледна точка на благоустройството на територията…

Управление в условията на извънредна ситуация

Настоящата статия е насочена към систематизиране на действията в цялата сложност на мерките по защита от извънредни събития, както и организацията по възстановяването при възникването на извънредна ситуация. Превантивните действия са насочени към адекватна на обозримата…