2020, Брой 2


Дата на издаване: 21.1.2021

Свали брояСъдържание

Ефективната дигитализация на бизнеса и увеличаване на конкурентоспособността

Използването на дигитализация е необходимост за всяка фирма, която иска да бъде печеливша, да увеличи печалбите си и да запази пазарните си позиции. Дигиталната трансформация позволява увеличаване на продажбите чрез разбиране на нуждите на клиентите и достигането до все…

Значение нa сертифицирането за пазара нa зехтин в Албания

През последните няколко години аграрният сектор и по-точно онази част него, която е свързана с храните се превърна в източника на скандали в рамките на Албания. Това е една от причините, поради която потребителското търсене на безопасни храни се увеличава непрекъснато. Налице…

Комуникационната компетентност, необходима за успешното управление

Ключови умения за успешно управление и постигане на добри резултати за всеки мениджър са личностни качества и компетентности, сред които важно значение има комуникативната компетентност. Ефективната бизнес комуникация и комуникационната компетентност на мениджъра са…

Регионалната специализация като фактор на развитието на малък и среден бизнес в България

Регионалният секторен анализ на малките и средните предприятия е основат за идентифициране на тяхното състояние в България. Чрез нещо се идентифицират предпоставките за развитието на тези предприятия и се създава възможност за определяне на техните специфични регионални…

Удовлетвореност от работата нa медицинските сестри в Албания: нов инструментариум за измерване

В настоящото изследване се изследва удовлетвореността от работата на медицинските сестри в Албания. Данните са събрани чрез прецизен и обширен въпросник, който събира данни по 76 критерия, които са агрегирани в 13 показателя. Подобни изследвания са важни актуални заради необходимостта…

Сигнална теория за дивидентите и асиметрична информация

Развитието на капиталовия пазар в България налага изследването на влиянието на дивидентната политика на публичните дружества, чиито акции са обект на борсова търговия, върху поведението на инвеститорите. Първата стъпка на този анализ е изготвянето на теоретичен обзор на…

Съвременно състояние и проблеми за регулиране на правните отношения в областта на наем на парцели в държавна собственост

Статията разглежда актуалното състояние и проблемите на регулирането на правоотношенията в областта на отдаване под наем на парцели, които са държавна собственост. Авторите анализират историческите проблеми на лизинговите отношения за държавни обекти на недвижими имоти.…

Техники за справяне с възражения на клиенти в застраховането

Застрахователната дейност се осъществява чрез застрахователно консултиране от застрахователни посредници. То поставя в центъра на предоставената застрахователна услуга - клиента, с неговите дългосрочни и краткосрочни цели, специфични потребности и възражения, мечти и…

Модели за планиране на кампания за насърчаване на продажбите

Полето на насърчаване на продажбите придобива все по-голямо значение, като за неговото използване се отделят все по-големи бюджети. Големият брой промоционални техники, съчетани със сложен набор от ситуационни променливи, водят до възприемане на нормативните модели като…

Детерминанти на позитивни потребителски нагласи спрямо мобилните маркетингови комуникации

През последните две десетилетия бързото развитие както на информационните технологии, така и на телекомуникациите накара компаниите да обърнат по-сериозно внимание на мобилните маркетингови комуникации. Компаниите виждат мобилните маркетингови комуникации като икономически…

Комуникационната компетентност, необходима за успешното управление

Ключови умения за успешно управление и постигане на добри резултати за всеки мениджър са личностни качества и компетентности, сред които важно значение има комуникативната компетентност. Ефективната бизнес комуникация и комуникационната компетентност на мениджъра са…