2021, Брой 1


Дата на издаване: 20.7.2021

Свали брояСъдържание

Сближаване доходите на глава от населението на избрани страни от Централна и Източна Европа с еврозоната

Тази статия изследва конвергенцията на доходите на глава от населението в шест държави от ЕС от Централна и Източна Европа - България, Чехия, Хърватия, Унгария, Полша и Румъния, към еврозоната за периода 2000-2019 г. Резултатите показват, че след кризата от 2009 г. сближаването на БВП…

Динамика на индексите на българска фондова борса в периода 2001-2020 г.

Настоящата статия е посветена на индексите, изчислявани от Българска фондова борса (БФБ). Периодът, който обхваща изследването, е 2001 - 2020 г. Направено е описание на индексите на фондовия пазар в страната. Откроени са главните тенденции в динамиката на индексите на БФБ и са изведени…

Използване на музикални произведения в телевизионни продукти

Телевизионните продукти представляват творчески продукти, които могат да бъдат закриляни като самостоятелни обекти на интелектуална собственост. Характерно за процесите по създаването на тези продукти е използването на други творчески продукти, които служат като ресурс…

Тероризмът като заплаха и предизвикателство за сигурността в световен мащаб

Статията разглежда актуалното състояние на глобалните проблемите на тероризма: като явление, феномен, предизвикателство и заплаха за сигурността в целия свят, с оглед на новите му форми и методи на проявления на терористични действия. Подчертани са основните проблеми при…

Икономическата сигурност, фактор за национална сигурност

Статията разглежда една от основните разновидности на националната сигурност - икономическата сигурност. Икономическата сигурност е насочена към поддържане на способността за преодоляване на негативните фактори от обкръжаващата ни среда, а така също и използване на положителните…

Застрахователните измами - предизвикателство за управлението на риска в застраховането

Изправени пред „приливната вълна“ от проблеми, свързани с COVID - 19 и в непрестанното търсене, въпреки това на пътища за правилното и законово провеждане на застрахователната дейност, застрахователите често остават леко встрани въпроса за застрахователните измами, а не трябва.…

Производителни и непроизводителни правителствени разходи в избрани държави членки на EC от централна и източна Eвропа

В статията се извършва групиране на правителствените разходи за крайно потребление на производителни и непроизводителни чрез използване на функционалната класификация - КОФОГ. Въз основа на това се изследва динамиката на производителните и непроизводителните правителствени…

Подоходно неравенство и преразпределително въздействие на държавната намеса в европейските страни

Целта на настоящето изследване е да проследи тенденциите в изменението на степента на неравенство в разпределението на дохода в Европа, да идентифицира моделите на неравенство сред европейските страни, както и да представи ефекта от фискалното преразпределяне чрез данъци…

Възнагражденията на служителите в държавната администрация в условията на криза, предизвикана от пандемията през 2020 година

В статията се разглеждат проблемите на системата за възнаграждения на служителите в българската държавна администрация в условията на криза, предизвикана от новия коронавирус, започнала у нас в началото на месец март 2020 година. Представени са основните мерки, предприети…

Бъдещето на труда след пандемията от COVID-19

Пандемията от COVID-19 разстрои пазарите на труда по света. Начинът ни на работа се промени и тази промяна ще продължи да оказва влияние върху поведението ни дълго след края на пандемията. С ускорени темпове бизнесът въведе дигиталните технологии и автоматизацията. Работата…