2021, Брой 2


Дата на издаване: 23.2.2022

Свали брояСъдържание

ТЕРИТОРИАЛНИ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРИЯ – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ

България е унитарна държава с 28 области и 265 общини. Темата за териториалните реформи в страна периодично се поставя в дневния ред на публичните обсъждания. Целта на статията е да изследва миналото на териториалните промени на ниво община в България, да оцени настоящите нагласи…

ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОЦЕСИТЕ НА МЕЖДУСИСТЕМЕН ОБМЕН С РУМЪНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ЛИБЕРАЛИЗИРАН ПАЗАР НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

Интегрирането на енергийната система на Република България в рамките на Европейската мрежа на операторите на преносни системи (ЕМОПС), започна през 2009г. ЕМОПС беше създадена и получи законови мандати от Третия законодателен пакет на ЕС за вътрешния енергиен пазар, който…

ЦИФРОВА КОНЦЕПЦИЯ - АРХИТЕКТУРЕН МОДЕЛ - ИНТЕГРАЦИЯ (Европейски съюз и Евразийско икономическо пространство)

Научното изследване обхваща - литературен обзор и предистория на концепцията “Индустрия 4.0”, сравнителен анализ между германската и американската цифрова платформа, референтен архитектурен модел на Индустрия 4.0 (RAMI 4.0) и неговата триизмерна координатна система, включваща…

МИКРОФИНАНСОВАТА ИНДУСТРИЯ В РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Представеният научен материал се отнася до микрофинансовата индустрия в Република Казахстан. Той е разделен на две части: теоретико-методологическа и емпирична част. В първата част са представени - кратък литературен обзор (дискусия), терминологията “микрофинансиране”,…

ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА И ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ИНФЛАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

Изследването има за цел да се открият зависимости между хармонизирания индекс на потребителските цени и общия индекс на цени на производител в промишлеността в България. Чрез анализа се цели да се разкрие възможността за използване на индекса на цените на производител в…

ОБУЧЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ: РЕАЛНО СЪСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВИ И ВЪЗМОЖНОСТИ

В настоящата статия е направен преглед на нормативните регламентация и регулация по въпросите, свързани с възможностите за обучение на държавните служители. Разгледани са основните законодателни специфики и са представени възможни решения. Очертана е актуалната ситуация…

ПРЕСЕЧНИ ТОЧКИ НА ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА С ИКОНОМИЧЕСКАТА СИГУРНОСТ

Статията разглежда една от основните разновидности на националната сигурност – икономическата сигурност и пресечните точки с финансовата система. Икономическата сигурност е насочена към поддържане на способността за преодоляване на негативните фактори от обкръжаващата…

ЕЦБ И НЕТРАДИЦИОННАТА Й ПАРИЧНА ПОЛИТИКА ОТ СВЕТОВНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА ДО ПАНДЕМИЧНАТА КРИЗА

В статията се цели да се даде отговор на въпроса доколко централната банка в Еврозоната успява да се изправи пред предизвикателствата при наблюдаваните кризисни процеси, започваща с международната финансова криза през 2008 година до здравната криза през 2020 година. Представени…

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ОТ БИЗНЕС НАБЛЮДЕНИЯТА И РЕАЛНИЯ РАСТЕЖ НА ИКОНОМИКАТА

В статията се цели да бъдат открити зависимости между показателят на доверие на потребителите, общият показател на бизнес климата и реалният растеж на БВП по тримесечия. На база на анализа се цели да бъдат изведени изводи относно възможността за използване на бизнес наблюденията…

ТЕОРИИ ЗА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Международното производство може да бъде ресурсно базирано, импортозаместващо, експортно ориентирано или глобално интегрирано, като във всеки от тези случаи възникват различни последици, които оказват своето въздействие върху приемащата и изпращащата страна. Теориите…